Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

Definisani programski zadatak:
„Opremanje osnovnih i srednjih škola opremom i rekvizitima u okviru zatvorenih prostora, i to velikih i malih sala”

PROGRAMSKI ZADATAK
Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tač. 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi se na opremanje do 50 osnovnih i srednjih škola paketom sportske opreme i rekvizita, u okviru zatvorenih sportskih objekata, i to velikih i malih školskih sportskih sala:

 • programski zadatak je aktivnost utvrđena Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji od 2014 do 2018 („Sl. glasnik RS“, br. 1/15), koja se sastoji u opremanju škola funkcionalnim spravama (opremom) i rekvizitima prema prethodno utvrđenim prioritetima, u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport; opšteg cilja 7.1.1. Unapređen školski i rekreativni sport; posebnog cilja 7.1.1.1. Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju aktivnosti školskog sporta;
 • cilj programskog zadataka je da više dece i omladine školskog uzrasta učestvuju u fizičkom vežbanju i organizovanim sportskim aktivnostima unutar školskog sporta:
 • očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj dece i omladine koja se organizovano bave sportom, odnosno sportskim aktivnostima za 15-20% do 2018. godine u skladu sa Nacionalnom Strategijom;
 • paket sa sportskom opremom i rekvizitima treba da sadrži: dva bezbedna gola, mreže za bezbedne golove, dve košarkaške table, dva obruča za košarkaške table, dve mrežice za košarkaške table, jedna odbojkaška mreža, ukupno 40 lopti (po 10 za fudbal, košarku, odbojku i rukomet).
 • Nosilac programa vrši nabavku, skladištenje, osiguranje i distribuciju opreme i rekvizita. Sva oprema i rekviziti moraju imatu potrebne sertifikate i deklaracije proizvođača;
 • montažu golova i košarkaških tabli (odbojkaške mreže) od strane stručnih lica obezbeđuju škole u kojima će se realizovati program;
 • nosilac programa pri planiranju, izradi i upravljanju programskim ciklusom treba da primenjuje usvojene međunarodne standarde za upravljanje programima i obavezno je korišćenje Matrice logičkog okvira i SWOT analize;
 • metodologija i aktivnosti u okviru programskog zadataka u predloženom programu moraju se temeljiti na sledećim prioritetima i kriterijumima:

1. izbor škola u kojima će se realizovati program se vrši, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, na sledeći način: do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe; do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

2. mora se obezbediti raspodela sportske opreme i rekvizita u svih 29 upravnih okruga obrazovanih skladu sa Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, broj 15/06), uz uzimanje u obzir da su prethodnom aktivnošću Ministarstva koja je realizovana školske 2011/2012. i 2017/2018. godine .

 • vreme realizacije programske aktivnosti je školska 2018/2019 godina.
 • prva faza, sprovođenje javne nabavke i realizacija do 30. septembra 2018. godine, druga faza, distribucija i montiranje opreme i rekvizita u školama do 31. decembara 2018. godine.
 • izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrši u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta i ima obavezu da nadzire korišćenje sprava i rekvizita u narednim godinama.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – NOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

 • da je Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine i Akcionim planom za njenu primenu („Službeni glasnik RS”, broj 1/15) prepoznat kao nosilac aktivnosti u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport;
 • da je u skladu sa Zakonom o sportu nadležan i registrovan za obavljanje sportskih delatnosti na obezbeđenju uslova za praćenje, razvoj i unapređenje bavljenja dece sportom, uključujući i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport;
 • da je sa uspehom već realizovao programske zadatke sličnog sadržaja i da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa na nacionalnom i lokalnom nivou i da poseduje odgovarajuće resurse, posebno u pogledu osoblja;
 • da bude registrovan u skladu sa zakonom;
 • da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 • da isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • ima sedište u Republici Srbiji;
 • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
 • da je prethodno obavljao delatnost najmanje tri godine;
 • da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 • da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
 • da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa-kapaciteti u broju ljudi koji će biti angažovani za realizaciju programa;
 • da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • da nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predloge posebnog programa mogu u skladu sa članom 116. stav 4. Zakona o sportu da podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, kao i druge organizacije u oblasti sporta;

OSTALI KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANJA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
 • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
 • da su ispunjeni drugi uslovi u pogledu kvaliteta i sadržine utvrđeni Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

3. Odobreni program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Odobreni program se finansira prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

5. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova

6. Odobreni program se finansira jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

7. Predlog programa se odobrava se u zavisnosti od toga da li je za program potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

8. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Javnom pozivu.

9. Ministarstvo omladine i sporta odobrava jedan program po ovom Javnom pozivu.

10. Sa nosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

11. Nosilac programa vrši nabavku (skladištenje, osiguranje i distribuciju) sportske opreme i rekvizita u okviru odobrenog programa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1. propratno pismo;

2. obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:

1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR);

2. kopija ugovora sa bankom;

3. kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD, fleš).

KONKURS JE OTVOREN DO 21. jula 2018. godine.

Detaljnije