Konkurs za su/finansiranje projekata nevladinih organizacija za unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2018. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije

I Pravo učešća na konkursu

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

II Namena i Ciljevi projekata

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine:
– Namena A) za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.
– Namena B) Za podršku projektu „Za čistije i zelenije škole“

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju za cilj:

• podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se kod dece i učenika osnažuje “energetska svest“ u smislu pozitivnog i odgovornog korišćenja energije (u svom domu, školi i sl.)

• podsticanje dece i učenika na promišljanje svojih uobičajenih i svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u cilju racionalne upotrebe energije (isključivanje rasvete i nepotrebno uključenih uređaja, potrošnja vode i sl.)

• edukacija dece i učenika da način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan uticaj na okolinu i klimatske promene (“efekat staklene bašte“, porast prosečnih godišnjih temperatura, porast nivoa mora, česte ekstremne vremenske prilike poput uragana vetrova i poplava, tropskih vrućina, hladnih zima i sl..)

• podrška programa koji podstiču decu i učenike na razmišljanje o tome da svaki pojedinac ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji

• podsticanje i afirmisanje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje saznanja i edukaciju o racionalnoj upotrebi energije;

III Uslovi konkursa:

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je
a. Za namenu A: 5.500.000,00 dinara (slovima: petmilionapetstotinahiljada dinara i 00/100);
b. Za namenu B: 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljada dinara i 00/100);
2. Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom po jednoj nameni;
3. Maksimalan iznos sredstava koji se dodeljuje po korisniku je:
a. Za namenu A: 200.000,00 dinara (slovima: dvestotinehiljada dinara i 00/100);
b. Za namenu B: 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljada dinara i 00/100);
4. Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5. Projekat mora biti realizovan do 30. oktobra 2018. godine;
6. Prihvatljivi troškovi moraju biti usklađeni sa članom 10. Pravilnika
7. Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
8. Rok za podnošenje prijava je 11. maj 2018. godine
9. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom: “NE OTVARATI“, nazivom konkursa i nazivom i adresom podnosioca prijave na adresu:

Autonomna Pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs sadrži:

1. OBAVEZNI DEO ZA NAMENU A:

1. popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata, ili lično u Sekretarijatu)

2. zvaničan dokaz o registraciji organizacije (fotokopija)

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa

4. dokaz o otvorenom podračunu u Upravi za trezor (podatke o budžetskom korisniku iz Uprave za trezor: broj računa JB KJS, naziv, itd.)

5. fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

6. overenu fotokopiju ili original statuta;

7. overen obrazac “Lista članova udruženja“

8. overen plan aktivnosti udruženja za tekuću godinu

9. overen projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, imenima realizatora, imenima ili nazivima korisnika edukacije, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti

10. overen detaljan finansijski plan troškova za realizaciju projekta (budžet projekta, Prilog 1)

11. biografije koordinatora projekta – overene

12. ukoliko je uspostavljena saradnja na projektu sa partnerskim organizacijama, obavezno je priložiti sporazum ili protokol o saradnji, overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu, overene izjave učesnika koji su saglasni da učestvuju u projektu (sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte)

13. celokupni predlog projekta u elektronskoj formi (CD, DVD);

14. Dokaz da je organizacija ili institucija u ranijem periodu sprovela iste ili slične projekte;

15. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

16. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

17. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

18. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;

b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;

19. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU. Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja.

1. OBAVEZNI DEO ZA NAMENU B:

1. popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata, ili lično u Sekretarijatu)

2. zvaničan dokaz o registraciji organizacije (fotokopija)

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa

4. dokaz o otvorenom podračunu u Upravi za trezor (podatke o budžetskom korisniku iz Uprave za trezor: broj računa JB KJS, naziv, itd.)

5. fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

6. overenu fotokopiju ili original statuta;

7. overen obrazac “Lista članova udruženja“

8. overen plan aktivnosti udruženja za tekuću godinu

9. overen projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, imenima realizatora, imenima ili nazivima korisnika edukacije, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti

10. overen detaljan finansijski plan troškova za realizaciju projekta (budžet projekta, Prilog 1)

11. biografije koordinatora projekta – overene

12. ukoliko je uspostavljena saradnja na projektu sa partnerskim organizacijama, obavezno je priložiti sporazum ili protokol o saradnji, overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu, overene izjave učesnika koji su saglasni da učestvuju u projektu (sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte)

13. celokupni predlog projekta u elektronskoj formi (CD, DVD);

14. Dokaz da je organizacija ili institucija u ranijem periodu sprovela iste ili slične projekte;

15. Dokaz o uspostavljenoj saradnji na projektu

16. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

17. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

18. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

19. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;

b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;

20. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU. Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja.

2. NEOBAVEZNI DEO ZA OBE NAMENE:

1. preporuke (npr. lokalne samouprave, institucija, drugih donatora i sponzora i sl.)
2. brošure, materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije;

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Komisija za pregled prispelih prijava neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu);

• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);

• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja podračuna, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke;

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Kriterijumi za raspodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju za finansiranje i sufinansiranje direktnih i indirektnih troškova iskazanih budžetom predloga projekta (Prilog 1- Tabela budžeta projekta).

Prilikom donošenja odluke o dodeli sredstava krajnjim korisnicima primenjuju se sledeći kriterijumi:

• prostorni karakter i značaj projekta (lokalni, međuopštinski, regionalani i sl.);
• vremensko trajanje projekta;
• planirani broj učesnika;
• planirani medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
• planirane prateće i naknadne aktivnosti (organizovanje takmičenja, predstavaljanje pobednika, izdavanje brošura i drugih publikacija i slične aktivnosti);
• ostale aktivnosti, manifestacije i priredbe koje planira da organizuje podnosilac prijave u cilju realizacije projekta;
• sufinansiranje projekta iz drugih izvora;
• iznos direktnih i indirektnih troškova (iznos honorara ne može da prelazi 25% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava po konkursu);
• prethodno iskustvo i kompetentnost u realizaciji programa i projekata u ovoj oblasti;
• opremljenost realizatora projekta (opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje).
• Značaj projekta za ciljeve Pokrajinskog sekretraijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

VI Vrste prihvatljivih (direktnih i indirektnih) troškova i neprihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi (direktni i indirektni) za sprovođenje aktivnosti po ovom konkursu su:

1. Troškovi angažovanja stručnih predavača (iznos honorara ne može da prelazi 25% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu);

2. Troškovi zakupa prostora za održavanje edukacija (predavanja, prezentacija, radionica, predstava i sl.), troškovi hrane i pića polaznika edukacija, povezani materijalni troškovi – maksimalno 40% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu;

3. Troškovi izrade informativnih materijala (brošura, lifleta, radnih svesaka, pozivnica i sl.) – maksimalno 50% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu;

4. Putni i troškovi smeštaja za predavače i koordinatore projekta (tokom sprovođenja aktivnosti predviđenih projektom) – maksimalno 40% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu;

5. Troškovi kancelarijskog materijala i druge opreme neophodne za sprovođenje aktivnosti predviđenih projektom – maksimalno 25% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu.

6. Ostali troškovi – maksimalno 10% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu.

Neprihvatljivi troškovi:

1. plate zaposlenih kod podnosioca prijave;

2. nenamenski troškovi (koji nisu direktno vezani za sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom konkursu);

3. takse, PDV, naknade i druge dažbine prema državnim preduzećima i institucijama.

VII Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminenti stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo, i saobraćaj putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije