Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA U SARADNJI SA  OPŠTINOM KANJIŽA (LAPZ –Sopstveni program opštine)

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.
Poslodavac – izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u ukupnom broju nezasposlenih lica uključenih u program javnih radova ima najmanje 70% nezaposlenih lica po pojedinačnoj prijavi, koja pripadaju sledećim kategorijama:
– radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija /sa niskim kvalifikacijama ,viškovi zaposlenih , lica koja posao traže duže od 18 meseci.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je šest meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
• održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
• održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
• isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o radu na određeno vreme, u visini do 25.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđen iznos zarade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;

• naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000,00 dinara po licu srazmerno vremenu radnog angažovanja , uvećan za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonomza svaki mesec angažovanja;

• naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

• naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
• organi jedinica lokalne samouprave
• javne ustanove i javna preduzeća
• privredna društva
• preduzetnici
• zadruge
• udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.
Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je registrovan za obavljanje delatnosti na teritoriji Opštine Kanjiža i da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

OSTALE INFORMACIJE
Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Filijali Kikinda/Ispostavi Kanjiža, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs

Javni konkurs je otvoren od 13.04.2018.godine do 23.04.2018.godine na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs.

Detaljnije