Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2018. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2018. godini

Predmet
Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2018. godini:

• Programi EU:

• Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
• Programi prekogranične saradnje (IPA)
• Dunavski program transnacionalne saradnje
• Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
• UNESKO
• Centralno-evropska incijativa (CEI)
• Evropska kulturna fondacija
• drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Ne razmatraju se:
• projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;
• projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

Cilj
Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznos dostupne finansijske podrške
Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o nosiocu projekta

Kriterijumi
Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Imajući u vidu da je 2018. godina proglašena za Evropsku godinu kulturnog nasleđa, posebna pažnja biće posvećena projektima međunarodne saradnje u oblasti kulturnog nasleđa.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs);

2. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda;

3. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);

4. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);

5. Detaljan opis projekta;

6. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2018. godini;

7. Biografije ključnih eksperata na projektu;

8. Opciono – dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u;

9. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijave
Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u periodu od 25. januara do 29. juna 2018. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs ili na telefon: 011 30 32 113.

Detaljnije