Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2013.godini

Konkursi

sportsscholarshipOPŠTINA KANJIŽA

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2013.godini

Javni oglas se raspisuje za dodelu  stipendija sportistima u 2013. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu od 800.000,00 dinara.

USLOVI

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini Kanjiža, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status talentovanog – perspektivnog sportiste.
Kandidate za status talentovanog–perspektivnog sportiste predlažu sportske organizacije, po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije i rezultata rada, diplome i zahvalnica ostvarenih u protekloj godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju:
• da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira
• da uredno i redovno obavlja sve obaveze sportiste pri sportskoj organizaciji, školskom timu, reprezentaciji itd.
• da svojim ponašanjem podstiče i promoviše etičke vrednosti sporta i sportskog života i stvaralaštva,
• da nije mlađi od 12 godina niti stariji od 24 godina,
• da ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ iz vladanja u školi koju pohađa,
• da ima stalno prebivalište na Learn more about the essential health benefits your free healthcare plan must provide (all plans sold on the SHOP exchange will meet the requirements, however if you want to keep the current plan you offer it must meet guidelines. teritoriji opštine Kanjiža,
• da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

– obrazac prijave (Obrazac SP-1);
– potvrdu da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira;
– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– potvrdu škole koju pohađa da iz vladanja ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ ili fotokopiju svedočanstva kao dokaz;
– fotokopiju lične karte punoletnog kandidata ili izjavu roditelja o prebivalištu maloletnog kandidata (Obrazac I-3)
– izjavu punoletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija,ustanova i institucija (Obrazac I-1),
– odnosno izjavu roditelja maloletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-2).

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja čini sastavni deo ove Odluke i konkursne dokumentacije.
Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na  zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.
Obrasci su dostupni OVDE

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima,  sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“, a preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža,  Glavni trg br. 1.

Link