Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege

Ciljevi:
– razvoj, testiranje i/ili implementacija inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, koje vode ka većem učešću žena na tržištu rada i boljoj podeli obaveza brige među muškarcima i ženama;
– razvoj održivih modela partnerstva na više nivoa koji bi olakšali sprovođenje inovativnih strategija za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu;
– negovanje znanja i razmene iskustava među zemljama članicama EU i/ili kompanija koje već sprovode uspešne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu, sa jakim naglaskom na izazove sa kojima se susreću žene na tržištu rada i potrebe da se muškarci bolje uključe u dužnosti nege;
– olakšavanje pristupa individualnim informacijama o pravima na socijalnu zaštitu i finansijska sredstva;
– olakšavanje profesionalne i geografske mobilnosti ekonomski aktivne populacije;
– podrška modernizaciji sistema socijalne zaštite koja ih osposobljava da reaguju na izazove poput digitalizacije, promena u oblasti rada, starenja populacije.

Rok za podnošenje: 18.04.2018. godine

Trajanje projekta: 24-36 meseci

Vrednost: Ukupan fond za ovaj poziv je 10.000.000 evra, a planirana je podrška 5-7 predloga

Kofinansiranje: 80% EU sredstava, 20% sopstvenog učešća

Potencijalni aplikanti:
Vodeći – javna tela (nacionalna, regionalna i lokalna, službe za zapošljavanje)
Ko-aplikanti – javna tela, profitna ili neprofitna privatna tela.

Akcija mora da uključi bar 3 aplikanta ( 1 vodeći i 2 partnera)

Minimum jedan aplikant more biti socijalna partnerska organizacija na evropskom, nacionalnom ili lokalnom nivou.

Minimum jedan ko-aplikant mora biti registrovan i osnovan u zemlji van Evropske unije.

Više informacija i dokumentacija na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes