Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencije za z

apošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2017. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Sredstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 60.078.379,56 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Subvencija), u iznosu od 183.000,00 do 202.000,00 dinara po nezaposlenom, odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

Iznos od 183.000,00  predstavlja iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade, dok iznos od 202.000,00 dinara predstavlja iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos prosečne zarade.

Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu Subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na Subvenciju  može ostvariti poslodavac pod uslovom:
1.    da ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine;
2.    da nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih (prestanak radnog odnosa na određeno vreme, ostvarivanje prava na penziju i dr.);
3.    da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
4.    da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,
5.    da se nezaposleno lice na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ;
6.    da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, prestao najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva i
7.    da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na Subvenciju ne mogu ostvariti:
1.    državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, zadruge i udruženja;
2.    podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva (šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);
3.    korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema davaocima sredstava, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
4.    privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

Dokumentacija za podnošenje zahteva
1.    zahtev sa biznis planom;
2.    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove;
3.    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
4.    potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
5.    fotokopija dokaza o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje: obaveštenje Poreske uprave o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (štampa se sa portala Poreske uprave), izvod iz elektronske baze podataka Poreske uprave EBP-PURS, overen od strane poslodavca i izvod iz banke za plaćene doprinose za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev i/ili uverenje poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima za preduzetnike.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.

III DONOŠENjE ODLUKE
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva, boduje zahteve i sačinjava Predlog rang liste, koji dostavlja Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost. Posredstvom Pokrajinske službe za zapošljavanje, Saglasnost i Predlog rang liste, jedan primerak zahteva sa biznis planom dostavljaju se Sekretarijatu.

Komisija obrazovana od strane Sekretarijata  (u daljem tekstu: Komisija), će po potrebi, izvršiti obilazak podnosioca zahteva koji se nalaze na Predlogu  rang liste filijale NSZ.

Komisija vrši dodatno bodovanje i rangiranje na osnovu unapred definisanih kriterijuma (prioritetna delatnost, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, doprinos lokalnoj zajednici, izvozno orjentisano poslovanje i dr.).

Komisija sačinjava Predlog odluke o dodeli Subvencije i upućuje ga  pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), na odlučivanje.

Pokrajinski sekretar u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva, na osnovu Predloga, donosi odluku o dodeli Subvencije.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Pokrajinski sekretar, direktor Filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Na osnovu ugovora vrši se isplata Subvencije u dva dela, i to:
1.    50% iznosa subvencije nakon potpisivanja ugovora i
2.    50% iznosa subvencije nakon dostavljanja  dokaza o ispunjenju ugovorne obaveze za prva 3 meseca, a najkasnije do 15.12.2017. godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se  zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje,
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun otvoren kod Uprave za trezor;
–    odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
–    pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

ZA PREDUZETNIKA:
1.    za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara:
•    dve istovetne blanko sopstvene menice korisnika sredstava i dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima ili
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci.
2.    za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više:
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci ili
•    dve sopstvene menice korisnika sredstava, sa meničnim ovlašćenjem, i ugovor o jemstvu.

ZA PRAVNO LICE:
1.    za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara:
•    dve istovetne blanko sopstvene menice korisnika sredstava (osnivača) i dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci.
2.    za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više:
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci ili
•    dve sopstvene menice korisnika sredstava (osnivača), sa meničnim ovlašćenjem, i ugovor o jemstvu.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Menice, u skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl.list SRJ“, br. 03/02 i 05/03 i „Sl.glsanik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl.glasnik RS“, br. 56/11), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

Bankarska garancija – rok važenja od 13 meseci, ali u slučaju zamene lica u toku ugovorne obaveze, poslodavac je dužan da dostavi novu bankarsku garanciju sa produženim rokom važenja.

Ugovor o jemstvu – ugovorno jemstvo privrednog društva kategorisanog kao malo ili srednje, koje je prethodnih godina pokazalo pozitivno poslovanje i u prethodnih 12 meseci nije bilo u blokadi.

Poslodavac može, na neodređeno vreme, zaposliti lice za koje je podneo zahtev za dobijanje Subvencije, odmah nakon podnošenja zahteva, a pre donošenja odluke, što ne predstavlja garanciju za dobijanje Subvencije.

V OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava dužan je da:
1.    zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa;
2.    redovno isplaćuje zarade i izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati istih;
3.    obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju zamene lica, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih pre realizacije zamene, ali ne i u momentu podnošenja zahteva. Zamena se mora izvršiti u roku od 30 dana.

Korisnik sredstava dužan je da, u toku ugovorne obaveze, delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da izvrši povraćaj sredstava za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate počev od dana uplate sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom podnosi se u tri primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe i Pokrajinskom sekretrijatu za privredu i turizam 021/487-4145, 487-4312 ili 487-4313.

Rok za podnošenje zahteva po Javnom pozivu je 28. maj 2017. godine.

Detaljnije