4 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

 

  • Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do utroška sredstava.

 

  • Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u APV za 2019. godinu

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

  • Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2019. godini

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2019. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

 

  • Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2019. godini

Ovaj konkurs je otvoren do 01. decembra 2019. godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najmanje 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

 

Detaljnije