Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija  nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2017. godinu  

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u danjem tekstu: Sekretarijat), u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2017. godini, finansira i sufinansira udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, za programe i projekte, u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u iznosu od 362.500,00 dinara i u oblasti aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina u iznosu od 1.873.000,00 dinara.

I) RASPODELA SREDSTAVA U OBLASTI OBRAZOVANJA
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Sredstva u iznosu od 362.500,00 dinara namenjena su za finansiranje  i sufinansiranje sledećih prioriteta:
1.    modernizacije obrazovno-vaspitnog rada;
2.    usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
3.    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
4.    podršku inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja;
5.    podsticanje vannastavnih aktivnosti.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1) odgovor na temu programa/projekta;
2) uticaj predloženog programa/projekta;
3) kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:
1)    fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre;
2)    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3)    fotokopija izvoda iz statuta udruženja ili osnivačkog akta (u kome je utvrđeno da
se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom), overeno od strane   udruženja.

II) RASPODELA SREDSTAVA U OBLASTI AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA  NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA
Pravo učestovanja na Konkursu imaju registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koje se bave:
•    očuvanjem i negovanjem jezika, narodnih običaja i starih zanata;
•    negovanjem i podsticanjem narodnog stvaralaštva;
•    organizacijom programa  i projekata  multikulturalnog karaktera u cilju razvijanja duha tolerancije;
•    predstavljanjem kulturnih dobara od izuzetnog značaja za nacionalne zajednice;
•    zaštitom i prezentacijom folklornog nasleđa;
•    negovanjem književnog, dramskog, scenskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva;
•    organizacijom memorijala, festivala, manifestacija, jubileja, kolonija, kampova;
•    negovanjem i razvojem amaterizma;
•    naučnim   i drugim istraživanjima;
•    negovanjem saradnje sa matičnim zemljama i drugih oblika međunarodne saradnje;
•    izdavaštvom u oblasti prava nacionalnih zajednica- nacionalnih manjina;
•    očuvanjem i negovanjem međunacionalne tolerancije;
•    očuvanjem i negovanjem nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika romske  nacionalne zajednice radi realizacije afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma;
•    organizovanjem seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova, odnosno kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija;
•    ostalim programima i projektima usmerenim na ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Sredstva u iznosu od 1.873.000,00 dinara namenjena su za sufinansiranje :
-redovne delatnosti
-nabavke opreme i
-programa i projekata organizacija  nacionalnih manjina  – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
– procentualno učešće pojedine nacionalne manjine-nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;
– brojnost njenih organizacija i njihove aktivnosti u čijem se sufinansiranju učestvuje;
– ukupni materijalni troškovi;
– prostorni karakter i značaj manifestacije ili projekta (međunarodni, multietnički, od šireg značaja, međuopštinski, lokalni itd.);
– vremensko trajanje manifestacije ili projekta;
– broj učesnika manifestacije ili projekta;
– interesovanje i posećenost publike;
– kontinuitet i redovnost održavanja manifestacije;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
– prateće i naknadne aktivnosti (poseban nastup i predstavljanje pobednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija i sl.);
– broj zaposlenih lica kod podnosioca zahteva;
– ostale aktivnosti, manifestacije i priredbe koje organizuje podnosilac zahteva;
– finansiranje manifestacija od drugih organa, organizacija, fondova, sponzora ili donatora iz zemlje ili inostranstva

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

1.    Fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre
2.    Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3.    dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke ili dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor sa naznakom jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kod Uprave (JB KJS).

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
•    Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata, za nemene predviđene ovim konkursom – za oblast  obrazovanje obrazac 1, za oblast nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica obrazac 2;
•     Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni budžetski korisnici;
•    Neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa neće se uzimati u razmatranje;
•    prijave od strane učesnika na konkursu kojima su dodeljena sredstva na osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata neće se uzimati u razmatranje;
•    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
•    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
•    Protiv odluke od dodeli sredstava ne može se uložiti žalba;
•    Prijave na konkurs se podnose od dana objavljivanja konkursa, a najkasnije do 15.novembra 2017.godine;
•    Raspodela sredstava po konkursu vršiće se do utroška sredstava opredeljenih konkursom, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave;
•    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
•    Jedno pravno lice može da podnese najviše jednu prijavu;

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
•    Obrazac 1 i obrazac 2 prijave kao i tekst konkursa može se preuzeti od  dana objavljivanja konkursa u prostorijama Sekretarijata (kancelarija 63/I) ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
•    Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine-nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u radu organa Autonomne pokrajine Vojvodine;
•    Prijave se podnose:
1.) lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2) poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za  obrazovanje,propise upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16. SA NAZNAKOM: Za konkurs za finansiranje i sufinansiranje  projekata u oblasti obrazovanja ili
Za konkurs za sufinansiranje aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina

PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ukoliko se na korisnik sredstava Konkursa primenjuje člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće tih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

OCENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA
•    Podnete prijave razmatra komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
•    Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
•    Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o finansiranju odnosno sufinansiranju;
•    Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Detaljnije