Dodela dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa od opšteg interesa za studente

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2019. godini

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), člana 87. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10, 55/13, 27/18 i 10/19) i Rešenja ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 111-00-97/2019-05 od 21.02.2019. godine, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

Predmet konkursa i oblast od opšteg interesa koja se podstiče
Predmet konkursa jeste dodela dotacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2019. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, odnosno kulturno-obrazovnih-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata.

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna dokumentacija
Uz prijavu na javni konkurs za dodelu dotacija, učesnik konkursa prilaže:
1) fotokopija statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, potpisana i overena od strane odgovornog lica udruženja;
2) program, odnosno deo programa studentskog udruženja, koji mora da obuhvati:
(1) detaljan opis sadržaja programa, odnosno dela programa;
(2) učesnike, organizatore programa i odgovorno lice za realizaciju programa;
(3) dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
(4) detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama).

Učesnik konkursa program, odnosno delove programa dostavlja na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekcija: Stipendije, konkursi i javni pozivi – Opšti konkursi i javni pozivi ili sa portala e-Uprave.

Ukoliko konkuriše za dodelu dotacija za više programa, odnosno delova programa, učesnik konkursa treba da popuni poseban obrazac prijave za svaki program, odnosno deo programa sa kojim konkuriše. Učesnik konkursa može da podnese prijave za najviše četiri programa.

Prijava i ostala dokumentacija moraju biti na srpskom jeziku.

Program, odnosno deo programa se dostavlja u dva pismena primerka i u elektronskom obliku, preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, Beograd, Zahumska 14, sa naznakom: „Za javni konkurs“.
Ministarstvo neće razmatrati nekompletne prijave.

Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e- Uprave.

Prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda, na telefone: 011/2403-036 i 011/2403-320.

Detaljnije