Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

Cilj Programa podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (u daljem tekstu: Programa) je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (koji vode prosto ili dvojno knjigovodstvo) koji kumulativno ispunjavaju sledeće opšte uslove:
• da je pretežna delatnost Podnosioca prijave proizvodnja ili prerada;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
• da su registrovani u APR  Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
• da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
• da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
• da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
• da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći.

Kroz Program će se podržati sledeće aktivnosti:
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda;
• unapređenje postojećeg procesa proizvodnje;
• otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu, u okviru koje može konkurisati za  jednu projektnu aktivnost.

Javni poziv će trajati 60 dana od dana objavljivanja.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: inovativnost@ras.gov.rs.

Detaljnije