Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Konkursi

brick by brickMINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8

I. Podnosilac prijave projekta
Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu projekta.

II. Visina sredstava za realizaciju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8
Za realizaciju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 500.000.000 dinara, iz zajma Evropske investicione banke.

III. Cilj i namena Programa
Cilj Programa je podizanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava kroz unapređenje infrastrukture, standarda i kvaliteta života građana.
Namena Programa je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata od značaja za lokalni i regionalni razvoj i to za:
1) izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju, sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);
2) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;
3) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju školskih sportskih sala i terena;
4) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);
5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno – istorijskog značaja koji mogu da podstiču razvoj turizma).

IV. Finansiranje projekta
Ministarstvo privrede učestvuje u finansiranju projekta u visini do 50% vrednosti projekta bez PDV.
Iz budžeta Podnosioca prijave finansira se preostala vrednost projekta bez PDV kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V. Uslovi za dodelu sredstava Programa
Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;
3) da su završene sve prethodne pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

VI. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta
Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:
1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);
2) efekti projekta;
3) održivost projekta;
4) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima;
5) broj direktnih korisnika projekta;
6) broj indirektnih korisnika projekta.

VII. Dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:

1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8;

2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;

3) projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);

4) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
– skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
– tekstualne i grafičke priloge;
– predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
– skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
– skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.
Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
– skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;
– tekstualne i grafičke priloge;
– predmer i predračun radova u Excel formatu i skeniranu rekapitulaciju radova sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
– skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
– skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava.

6) rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);

7) za projekte investicione vrednosti preko 100.000.000 dinara dostavlja se rešenje o davanju saglasnosti na usklađenost sa direktivom EU-Natura 2000 izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine;

8) izjava Podnosioca prijave o vrstama društvene koristi od realizacije projekta, kao i da realizacija projekta ne ugrožava ni jednu socijalnu kategoriju stanovništva;

9) list nepokretnosti;

10) najmanje 5 fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;

11) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD.

VIII. Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja
Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” – do 23. februara 2016. godine.

Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8, koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.

Uz prijavu projekta, dostavlja se i sva potrebna dokumentacija navedena u glavi VII. javnog poziva.

Prijavu projekta sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:
Ministarstvo privrede
Komisija za ocenjivanje i odabir projekata
11000 Beograd, Kneza Miloša 20

Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva privrede.

U slučaju da se sredstva iz glave II javnog poziva ne iskoriste u potpunosti, odnosno ukoliko u toku 2016. godine dođe do uštede prilikom ugovaranja projekta ili drugog razloga koji onemogućava početak realizacije projekta, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim projektima prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Ministarstvo privrede može raspisati novi javni poziv.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta, učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj:  011/333-4247 i  011/333-4132.

Detaljnije