Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

Konkursi

thermal-envelopeUPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata revitalizacije, unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi poboljšanju energetske efikasnosti.
Specifični ciljevi javnog konkursa su poboljšanje uslova za racionalno korišćenje energije, poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i električne energije, smanjenje emisije štetnih gasova (ugljen-dioksida, sumpor-dioksida, azotnih oksida, itd), povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom bilansu Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i smanjenje troškova za energiju i energente, afirmacija obnovljivih izvora energije, povećanje energetske nezavisnosti, omogućavanje sigurnijeg snabdevanja energijom, omogućavanje ušteda za energiju lokalnim samoupravama, revitalizacija postojećih objekata i sistema.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1007 – Podrška projektima u oblasti energetike i energetske efikasnosti – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 120.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za:
1.    Finansiranje i sufinansiranje projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije termičkih omotača, termotehničkih instalacija i postrojenja za proizvodnju toplotne energije na objekatima u javnoj svojini, kao i izgradnje postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije u javnoj svojini u iznosu od 85.000.000,00 dinara;
2.    Finansiranje i sufinansiranje projekata rekonstrucije i sanacije javne rasvete u iznosu od 35.000.000,00 dinara.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije termičkih omotača, termotehničkih instalacija i postrojenja za proizvodnju toplotne energije na objektima u javnoj svojini, izgradnju postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije u javnoj svojini, kao i za rekonstrukciju i sanaciju javne rasvete.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina za realizaciju projekata na svojoj teritoriji.
Podnosilac prijave može da podnese samo 1 (jednu) prijavu na javni konkurs.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Uslov za dodelu sredstava po javnom konkursu je da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa.
Dodatni uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), da je izrađen elaborat energetske efikasnosti u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“, br. 25/2013) i da je izdat važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1.    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.EE1.01) u dva primerka;
2.    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
3.    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (umesto dokumentacije navedene pod tačkom 2) i 3));
4.    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
5.    Kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,
6.    Za projekte za koje se u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“, br. 25/2013) izrađuje elaborat energetske efikasnosti:
•    Kopija elaborata energetske efikasnosti za postojeće stanje objekta i sistema i stanje nakon predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti objekta i sistema, sa energetskim pasošem za postojeće stanje i predlogom energetskog pasoša nakon implementacije predloženih mera energetske efikasnosti objekta i sistema, overeni i potpisani od strane odgovornih projektanata energetske efikasnosti i ovlašćenog pravnog lica za izdavanje energetskog pasoša;
•    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta sa izjavom projektanta da su predmetni radovi u skladu sa merama iz Elaborata energetske efikasnosti, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
•    Kopija tehno–ekonomske analize primene predloženih mera energetske efikasnosti radi procene opravdanosti ulaganja u projekat, potpisana i overena od strane pravnog lica koje je izradilo analizu. Tehno–ekonomska analiza obavezno mora da sadrži podatke o prosečnim troškovima  energenata za postojeće stanje prema stvarnom stanju potrošnje na godišnjem nivou, troškove energenata za postojeće stanje prema podacima iz elaborata energetske efikasnosti i troškove za novoprojektovano stanje prema podacima iz elaborata energetske efikasnosti, planirane uštede na godišnjem nivou na bazi podataka iz elaborata energetske efikasnosti i podatak o prostom periodu povraćaja investicije;
7.    Za projekte za koje se u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. Glasnik RS“, br. 25/2013) ne izrađuje elaborat energetske efikasnosti:
•    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
•    Kopija tehno–ekonomske analize primene predloženih mera energetske efikasnosti prikazanih u predmeru i predračunu, radi procene opravdanosti ulaganja u projekat, potpisana i overena od strane pravnog lica koje je izradilo analizu. Tehno–ekonomska analiza obavezno mora da sadrži podatke o prosečnim troškovima  energenata za postojeće stanje prema stvarnom stanju potrošnje na godišnjem nivou i troškove za novoprojektovano stanje, planirane uštede na godišnjem nivou i podatak o prostom periodu povraćaja investicije.
Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.EE1.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“, na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.
Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte na adresu UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-2568/2015-01/2 Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 18.05.2015. godine do 28.05.2015. godine do 16.00 časova.
Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 28.05.2015. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:
1.    Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: povećanje učešća obnovljivih izvora energije, stepen razvijenosti lokalne samouprave na čijoj se teritoriji realizuje projekat, smanjenje emisije CO2 na godišnjem nivou i smanjenje potrebne primarne energije na godišnjem nivou koja se postiže primenom predloženih mera;
2.    Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: stepen sufinansiranja projekta i prost period povraćaja investicije,;
3.    Stepen održivosti projekta se ocenjuju sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: finansijska održivost i institucionalna održivost;
4.    Stepen rizika i izvodljivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume: procena rizika i izvodljivost projekta.

Neće se uzimati u razmatranje:
1.    neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
2.    nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
3.    nerazumljive i nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumljive i netačne podatke).
Podnosilac prijave se o nedostacima prijave obaveštava pisanim putem i na istu nema pravo žalbe.

DODELA SREDSTAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Komisija obavlja stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlja direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Odluka o dodeli sredstava se dostavlja svim učesnicima na javnom konkursu i objavljuje na internet stranici  Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs narednog dana od dana donošenja iste.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaključiće ugovor sa kojim će da regulišu prava i obaveze.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021.4881.783, svakog radnog dana od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 18.05.2015. godine do 28.05.2015. godine, ili putem elektronske pošte na adresu radan.bobic@vojvodina.gov.rs .

Detaljnije