Konkurs za dodelu sredstava za refundaciju troškova proizvođačima u postupku zaštite geografskog porekla

Konkursi

Geografsko porekloPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu sredstava za refundaciju troškova proizvođačima ( preduzetnici, mikro i mala pravna lica ) u postupku zaštite geografskog porekla

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Program 1504 podsticaji razvoju privrede, Programska aktivnost 1005 Najbolje iz Vojvodine – 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 1.300.000,00 dinara. 01 00 Prihodi iz budžeta.

Konkurs predstavlja osnov za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Predmet konkursa je podrška projektima koji za cilj imaju postupak zaštite porekla proizvoda, putem refundacije dela troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla.

Pravo učešća na konkursu imaju:
Mikro i mala pravna lica i preduzetnici ( u daljem tekstu aplikanti ) registrovani u Agenciji za privredne registre na teritoriji AP Vojvodine;

Aplikant korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 95. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11,91/12, 37/13 , 97/13 i 119/14 ).

Aplikanti mogu konkurisati samo sa jednim projektom. Finansiraće se elaborati završeni u 2014. godini ili do isteka konkursa.

Visina iznosa podsticajnih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara.

Ovim konkursom podržaće se programi koji se realizuju na teritoriji AP Vojvodine.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Ne otvarati – prijava na Konkurs za ZAŠTITU GEOGRAFSKOG POREKLA“ poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
Preduzetnici, mikro i mala pravna lica , prilikom zaključenja ugovora dužni su da Sekretarijatu predaju blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Sekretarijatu.

Konkurs je otvoren do 16. maja 2015. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487- 4668.

Detaljnije