Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

Konkursi

sports2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2015. godinu („Službeni list APV“, broj 53/14) planirana su sredstva za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 326.000.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju projekata i programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u AP Vojvodini, podnosioci zahteva za sredstva iz Budžeta APV po ovom konkursu, mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine,
2.    sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
3.    ustanove – ustanove za sport, vaspitno obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove,
4.    jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave,
5.    drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Sportske organizacije, savezi i društva treba posebno da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
1.    da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
2.    da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju,
3.    da imaju sedište u AP Vojvodini,
4.    da su direktno odgovorni za realizaciju programa,
5.    da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana,
6.    da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe,
7.    da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu,
8.    da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa.

2.    PROJEKTI I PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
U obzir za finansiranje uzimaće se projekti i programi koji se po svojoj sadržini odnose na:
1.    Aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za APV

 • godišnji programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • posebni programi pokrajinskih sportskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • stipendije perspektivnih sportista u AP Vojvodini,
 • dodela novčanih nagrada sportistima i trenerima za postignug značajan sportski rezultat i godišnja priznanja u oblasti sporta „Vihor“.

Ukupna planirana sredstva za ove namene: 107.000.000,00 dinara.

2.    Afirmacija sporta u AP Vojvodini

 • organizacija sportskih priredbi (manifestacija i takmičenja) od interesa za AP Vojvodinu,
 • učešće na međunarodnim sportskim priredbama (manifestacija i takmičenja),
 • predlozi projekata kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  37.000.000,00 dinara.

3.    Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini

 • predlozi projekata u skladu sa Akcionim planom sprovođenja strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodini.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  12.000.000,00 dinara.

4.    Razvoj, opremanje i održavanje sportskih objekata u AP Vojvodini

 • izgradnja i opremanje fiskulturnih sala funkcionalnim spravama i rekvizitima,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) sportskih objekata,
 • opremanje i održavanje (sanacija, adaptacija i rekonstrukcija) specijalizovanih trenažnih centara.

Ukupna planirana sredstva za ove namene:  170.000.000,00 dinara.

Za projekte pod tačkom 1. mogu konkurisati samo pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine; pod tačkom 2. sportske organizacije i pokrajinski sportski savezi; pod tačkom 3. ustanove, jedinice lokalne samouprave i sportski savezi; pod tačkom 4. vlasnici ili korisnici (zakupci) sportskih objekata.

Istom podnosiocu može u toku godine biti odobren samo jedan predlog projekta, a isti može podneti više predloga projekata po ovom konkursu.

Predlozi projekata se vremenski podnose u zavisnosti od početka realizacije projekta, a najranije tri meseca pre planiranog početka realizacije, ako Pravilnikom nije drugačije utvrđeno.

3.    NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dedelu sredstava dostavljaju se Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (u daljem tekstu Sekretarijat) na odgovarajućem obrascu u zavisnosti od vrste projekta ili programa iz tačke 2. ovog Konkursa, koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata.

Podnosioci zahteva, osim za godišnje programe pokrajinskih granskih saveza, svoje zahteve dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Sportske organizacije, savezi i društva, prilikom podnošenja zahteva za finansiranje projekata ili programa, plaćaju pokrajinsku administrativnu taksu prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 4. decembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2015. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet sajtu Sekretarijata:  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4871.

Detaljnije