Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti

Konkursi

paris_1MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za selekciju programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini
 
Predmet
Predmet Konkursa je selekcija programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2015. godini. Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti (uz obavezan prevod /titl):

•    likovni programi i multimedija,
•    muzički programi,
•    književna predstavljanja,
•    audio-vizuelni projekti i projekcije,
•    tematski paneli, tribine, okrugli stolovi,
•    manji scenski nastupi,
•    promotivne aktivnosti (kulturni turizam i sl.).

Cilj
Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz nacionalnu podršku programima/ projektima koji će biti selektovani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva, kulturnih industrija, kao i kulturnog nasleđa. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje.

Kriterijumi
Programi/ projekti koji su predmet Konkursa moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja.

Program/ projekat treba da sadrži predlog koncepta, predlog idejnog rešenja (vizuelnog) i finansijskih projekcija u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost programa/ projekta.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, čija odluka će biti poznata do kraja 2014. godine, kako bi se na vreme definisao program Kulturnog centra Srbije u Parizu za 2015. godinu.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs):
2. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu),
3. Kopija rešenja o registraciji,
4. Detaljan opis projekta,
5. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima),
6. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva,
7.  Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u.

•    Poresko identifikacioni broj
•    Matični broj
•    Ime ovlašćenog lica

Konkurs je otvoren do utorka, 25. novembra 2014. godine.

Detaljnije