Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti  savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i  sufinansirati u 2015. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine iz sledećih tematskih oblasti:
1.    vizuelna umetnost i multimedija: izložbe, kolonije, festivali, radionice

2.    kinematografija i audiovizuelno stvaralaštvo: festivali, filmske radionice i filmske prezentacije

3.    književno stvaralaštvo i izdavaštvo: festivali, nagrade, memorijali, kolonije, izdavanje publikacija kao dela programa

4.    muzičko stvaralaštvo: festivali, memorijali, snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice

5.    scensko stvaralaštvo: festivali, pozorišne i operske predstave, radionice, umetnička igra, ples

6.    unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine: opremanje savremenom opremom  namenjenom za potrebe izvođenja programa ili projekata, tekuće popravke i održavanje

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Uz popunjeni obrazac Prijave na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji Podnosioca prijave kod nadležnog organa
– fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju
– zvaničan dokaz o računu banci
– fotokopija Obaveštenja o razvrstavanju
– fotokopija Kartona deponovanih potpisa (javne ustanove – indirektni korisnici
drugih nivoa vlasti i organi lokalne samouprave ne podnose ovaj dokaz)
–    za projekte tekućih popravki i održavanja objekata obavezna je fotokopija izvoda iz zemljišnih knjiga iz koga se vidi osnov korišćenja nepokretnosti

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.
Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
za Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2015. godini
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

2.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijave.

3.      Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku neće se uzimati u razmatranje.
4.      Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

5.      Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

6.     O izboru programa i projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija, koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

7.     Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona:
021/4874560, 021/4874507, 021/4874264 i 021/4874642.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz tematskih oblasti pod tačkama od 1. do 5. na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije, zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici čija je osnovna ili pretežna delatnost kultura (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji doprinose razvoju savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine i realizuju se u Republici Srbiji kao i oni koji doprinose promovisanju kulture i umetnosti AP Vojvodine u regionu kroz programe odnosno projekte međuregionalne saradnje.

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira ili sufinansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinosi obogaćivanju kulture, razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini.

2.    PRAVO UČEŠĆA: za finansiranje i sufinansiranje projekata tematske oblasti pod tačkom 6. na Konkursu pravo učešća imaju isključivo pravna lica sa sedištem u AP Vojvodini čija je pretežna delatnost kultura i čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (indirektni korisnici budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti).

3.    BROJ PRIJAVA: Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 5 (pet) projekta ili programa.
Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje finansiraće i sufinansirati programe i projekte koji zadovoljavaju sve opšte uslove navedene u članu 5. i najmanje tri kriterijuma navedena u članu 24. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, a takođe ni nabavku opreme, ugostiteljske usluge i troškove reprezentacije, osim u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente, a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Ugostiteljske usluge, troškovi reprezentacije i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.),a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije