Službena tumačenja

Vesti

Vrlo često se dešava da tumačenja pojedinih zakonskih akata izazivaju dosta nedoumica. Prema zakonima koji regulišu rad  Narodne Skupštine, tumačenja po osnovu donetih zakona može davati samo Skupština. Pošto ona to uglavnom ne čini, službena mišljenja i tumačenja daju ministarstva, koja se isto ograđuju stavom da u slučaju da se oštećena strana ne slaže sa istim, tumačenje po konkretnom slučaju, ukoliko se radi o zakonu, daje samo Narodna Skupština.

Posmatrajući zadnjih desetak godina, najviše službenih tumačenja i mišljenja odnosilo se na finansijske, carinske i poreske propise i analogno tome najviše objašnjenja se tražilo od ministarstva finansija. U praksi se dešavalo da i Poreska uprava daje nekim svojim tumačenjima razna objašnjenja i koristi ih kao mišljenja u nekim spornim slučajevima. Ovo je izazivalo dosta nesporazuma, posebno onih koji su se smatrali oštećenim. Da bi se rasčistili i ovi problemi i da bi se pomoglo onima koji su imali potrebe za mišljenjima, u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ugrađena je odredba da u  cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akte (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, i obavezujući su i za postupanje Poreske uprave.

Ukoliko imate potrebu da više saznate o ovome, u prilogu ovog dopisa nalazi se šira informacija. Mišljenja smo da će postupanje po ovim odredbama značajno pomoći privrednicima u rešavanju svojih spornih situacija.

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA

Senćanski put 15
24000 Subotica
Republika Srbija
Tel/faks: +381 24 553 357
E-mail: subotica@komora.net
Web: www.rpk-subotica.org.rs