Konkurs „Aktivan raspust“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs „Aktivan raspust“

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju vaspitno-obrazovnih ustanova (samostalno ili u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade), sa sedištem u AP Vojvodini, radi realizacije projekata namenjenih učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola tokom letnjeg raspusta (jul i avgust 2014. godine).

KONKURSNI ZADACI
•    Realizacija različitih sportskih sadržaja u skladu sa postojećim programom školskih sportskih sekcija;
•    Promocija zdravih stilova života, negovanja fer pleja i kulture navijanja;
•    Realizacija sportskih aktivnosti i fizičkog vežbanja koji nisu dostupni učenicima i učenicama kroz redovnu nastavu;
•    Realizacija neformalnog obrazovanja iz sledećih oblasti: pozorište, film, fotografija, zaštita životne sredine, izviđačke aktivnosti, muzika, slikarstvo, vajarstvo, književnost i sl. (radionice, seminari, treninzi, akcije, koncerti, projekcije filmova, predstave, forum teatri itd.).

PRIORITET imaju projekti:
•    koji se realizuju u okviru objekata vaspitno-obrazovnih ustanova;
•    koji se realizuju u saradnji sa organizacijom mladih i za mlade, sportskom organizacijom i sl.
•    imaju interdisciplinarni pristup;
•    realizuju se po principu „kampa“.

USLOVI KONKURSA:
•    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 10.000.000,00 dinara;
•    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
•    Predlozi projekata se podnose isključivo na formularu koji se nalazi na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
•    Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
•    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave neće se razmatrati;
•    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova projekta;
•    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla   Pupina   br.   16,   21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Ne otvarati – prijava za Konkurs Aktivan raspust”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 06.05.2014. godine).

Detaljnije