Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava – Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena

Konkursi

multifunctional sport pitchMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava za učešće u projektu: Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije  

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje početak realizacije projekta Rekonstrukcija i adaptacija malih sportskih terena na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija ili adaptacija i opremanje postojećih terena u multifunkcionalne sportske terene za četiri vrste sporta (rukomet, mali fudbal, basket i odbojku).

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za masovno bavljenje sportom svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta planirana su u budžetu Ministarstva za 2014. godinu, na poziciji 511 – Budžetski fond za finansiranje sporta.

Projektom je predviđena rekonstrukcija ili adaptacija postojećeg terena u multifunkcionalni sportski teren, dimenzija 23h44m, ukupne površine 1.012 m2, za četiri vrste sporta (rukomet, mali fudbal, basket i odbojku), sa završnim slojem od asfalta i pratećom opremom (golovi, koševi i stubovi sa mrežom za odbojku).
Realizacija projekta je predviđena u dve faze. Prvu fazu realizuje i finansira sredstvima budžeta jedinica lokalne samouprave, a drugu fazu realizuje i finansira Ministarstvo omladine i sporta. U prvoj fazi predviđeni su pripremni radovi, pripremanje podloge za završni sloj, odnosno svi potrebni radovi za saniranje postojećih dotrajalih terena,  izrada temelja sa nosačima za ugradnju opreme i radovi na odvodnjavanju ukoliko su predviđeni projektom, a u drugoj fazi radovi na postavljanju završnog sloja od dvoslojnog asfalta, obeležavanje terena i opremanje.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJAVU I KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

Prijavu za učešće u projektu može podneti jedinica lokalne samouprave ako je vlasnik, odnosno korisnik sportskog objekta – terena, uz saglasnost vlasnika, u skladu sa članom 117. stav 6. Zakona o sportu.

U postupku odabira jedinica lokalne samouprave za učešće u projektu ceniće se ispunjenost opštih uslova i kriterijuma, i to:
–    da je opredeljen postojeći sportski teren za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju u multifunkcionalni sportski teren dimenzija 23h44m, ukupne površine 1.012 m2;
–    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području jedinice lokalne samouprave, naročito s obzirom na obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
–    da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta, odnosno rekonstrukcija ili adaptacija;
–    da  su radovi na kapitalnom održavanju sportskog objekta mogući u skladu sa odgovarajućom planskom dokumentacijom;
–    da je zemljište na kojem se planira rekonstrukcija, odnosno adaptacija sportskog objekta u javnoj svojini;
–    da je sportski objekat u javnoj svojini;
–    da nosilac projekat iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova (prva faza), izrade tehničke dokumentacije sa tehničkom kontrolom, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Pored navedenih opštih uslova ceniće se ispunjenost posebnih uslova i kriterijuma, i to:
–    da je u pitanju sportski teren koji je od značaja za razvoj sporta na širem području jedinice lokalne samouprave, naročito s obzirom na obim korišćenja i broj korisnika;
–    da je lokacija terena dostupna svima pod jednakim uslovima,
–    da jedinica lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi sportski teren, razvrstana u nižu grupu razvijenosti.
Obrazac za prijavljivanje dostupan je u Ministarstvu ili na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs.

Prijavu za učešće u projektu dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 16. MAJA 2014. GODINE

Detalji