Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2014. godinu.

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2014. godinu.

Predmet konkursa
Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).

Prijava za konkurs i način dostavljanja
Prijava za konkurs mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1.    Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2.    Profesionalna biografija umetnika o čijem je delu reč
3.    Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno – katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u
4.    Podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu)
5.    Detaljan opis projekta
6.    Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
7.    Istorijat i opis stanja umetničke zbirke (za ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave)
8.    Ugovor ili potvrda o saradnji (za kategorije 2, 3, 4 i 5)
9.    Potvrdu (odobrenje) od nadležne ustanove za realizaciju umetničkog dela u javnom prostoru (za kategoriju 4)
10.     Overena izjava o nezastupljenosti ili o nedovoljnoj zastupljenosti umetničkog dela u umetničkoj zbirci ustanove kulture, a koje se predlaže za finansiranje (za kategoriju 1)
Prijava za konkurs se dostavlja u 7 (sedam) primeraka sa potrebnom dokumentacijom, uredno složenom po navedenom redosledu.
Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2014. godinu“.

Konkurs je otvoren do 19. maja 2014. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture i informisanja mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu elektronsku adresu:
Telefon: 011 3398 026
Elektronska adresa: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Detalji konkursa