Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštit

Konkursi

nis-logo gasprom neftNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji unapređuju fizičke uslove za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja i strukovna udruženja sa sedištem na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak. Lokalne institucije mogu biti partneri na projektima, ali udruženja moraju biti nosioci projekata. Ukoliko jedan projekat sprovodi više udruženja u partnerstvu, jedno udruženje mora biti nosilac projekta.
Jedino organizacije sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci, institucije, preduzeća i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2014. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Kroz Konkurs se neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja

  • Konkurs je otvoren od 14.03.2014. godine do 04.04.2014. godine do 16 časova.
  • Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od juna 2014. godine.
  • Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 31.12.2014. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti

Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu

Predlozi projekata se mogu podneti na dva načina:
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je na veb sajtu zajednicizajedno.nis.eu. U slučaju podnošenja predloga projekta online, potrebno je podneti svu dokumentaciju na ovaj način, a ne putem imejla.
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu zajednicizajedno@nis.eu najkasnije do 04.04.2014. do 16 časova.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu i sajtovima lokalnih samouprava (Beograda, Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama, do 30.05.2014. godine.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. Novi Sad www.nis.eu
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu

Detaljnije o konkursu