Zapis sa oznakom ‘NIS’

Zajednici zajedno 2016

zz-baner-nis-home1NIS

Zajednici zajedno 2016

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i pomoći socijalno ugroženim grupama, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak, Kikinda i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

1. Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz oblasti koje su definisane strategijom društvene odgovornosti:

  • Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
  • Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
  • Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
  • Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
  • Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

2. Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Molimo vas da pažljivo pročitate uslove konkursa. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom na konkurs možete se obratiti na niže navedene kontakte za podršku.

Lokacija projektnih aktivnosti:
Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritoriji gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i Kikinda i opština: Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nocioci projekata moraju imati sedište u navedenim lokalnim zajednicama.

Oblast podrške:
Projekat se mora odnositi na jednu ili više oblasti definisanih NIS strategijom društvene odgovornosti: Energija sporta, Kultura bez granica, Energija znanja, Pomoć socijalno ugroženim grupama i Zaštita životne sredine, koje su bliže opisane u ciljevima ovoga Konkursa.

Nosioci projekta:
Na konkurs se mogu prijaviti:

1.    registrovane organizacije civilnog društva i to: udruženja građana, zadužbine i fondacije, omladinske organizacije, strukovna i sportska udruženja,

2.    javne ustanove (u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda):

Ustanove učeničkog standarda:
1.    dom učenika – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu i vaspitni rad;
2.    učenički centar – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i odmor;
3.    učeničko odmaralište – za ostvarivanje prava učenika na odmor i oporavak;
4.    učenički kulturni centar – za ostvarivanje prava učenika na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.

Ustanove studentskog standarda:
5.    studentski centar – za ostvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu;
6.    studentsko odmaralište – za ostvarivanje prava studenata na odmor i oporavak;
7.    studentski kulturni centar – za ostvarivanje prava studenata na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje. Studentsko odmaralište može da obezbeđuje i odmor i oporavak učenika.

3.    mesne zajednice i gradske opštine sa teritorija obuhvaćenih konkursom.

Neformalne grupe, pojedinci, preduzeća, privredna udruženja, skupštine stanara, međunarodne, verske, političke i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Svaka organizacija/ustanova može prijaviti samo jedan projekat za realizaciju u 2016. godini u svojstvu nosioca projekta.

Prilikom prijave projekata koji podrazumevaju partnerski angažman, potrebno je da nosilac projekta bude jedna organizacija/ustanova. Organizacija/ustanova može biti partner na više projekata na kojima nije nosilac. Partneri na projektu mogu biti i organizacije/ustanove van teritorija navedenih gradova i opština.

Minimalna vrednost projekta za finansiranje iznosi 300.000 dinara. Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta ne treba da prelazi 30% u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva namenjena lokalnoj samoupravi iz koje se konkuriše. Ukupna predviđena sredstva za svaku od lokalnih zajednica možete pogledati delu koji se odnosi na finansijski okvir konkursa.

Osnovni kriterijumi za podršku projektima:
•    Projekat donosi konkretno, merljivo i vidljivo unapređenje fizičkih uslova za razvoj oblasti u kojoj se konkuriše (sport, kultura, obrazovanje, zaštita životne sredine, pomoć socijalno ugroženim grupama);
•    Projekat je usmeren na dugoročna rešenja i širu dobrobit za lokalnu zajednicu kroz uticaj na poboljšanje kvaliteta života za sve sugrađane;
•    Projekat direktno uključuje i podstiče mlade ljude da unapređuju razvoj čitave lokalne zajednice;
•    Projekat je usmeren na identifikovane specifične probleme u lokalnoj zajednici i doprinosi trajnim promenama u zajednici predviđajući jasan plan održivosti nakon završetka finansiranja od strane NIS.

Kroz Konkurs neće biti podržane sledeće aktivnosti:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovina zemlje ili zgrada
•    kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovina vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta ( na primer, lica navedena kao članovi projektnog osoblja ne mogu biti dodatno plaćena za realizaciju drugih aktivnosti na projektu).

3. Rok za konkurisanje i trajanje projekta
Konkurs je otvoren do 21. juna 2016. godine do 16 časova.

 

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa prijavom na konkurs, molimo vas da ih pošaljete na mejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu.

Detaljnije

Zajednici zajedno – Konkurs NIS-a

zz-mapa-gradovaNIS

Javni konkurs
za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.
Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Ko može da se prijavi: pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja, strukovna udruženja, lokalne institucije i fondacije sa sedištem na teritorijama gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak i opština: Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Nosilac projekta mora da bude jedno udruženje, institucija ili fondacija, u slučaju da se projekat sprovodi partnerski.
Jedino aplikanti sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.
Neformalne grupe, pojedinci, preduzeća i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.
Svako udruženje ili lokalna institucija mogu prijaviti samo jedan projekat za realizaciju u 2015.godini.
Minimalan iznos za finansiranje projekta iznosi 300.000 dinara.

Osnovni kriterijumi za dodelu donacija:
•    Projektne aktivnosti realizuju se isključivo na teritorijama gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran
•    Projekat se odnosi na jednu ili više oblasti definisane NIS strategijom društvene odgovornosti, a koje su navedene u ciljevima ovog Konkursa
•    Projektne aktivnosti se odnose na konkretna i merljiva unapređenja fizičkih uslova za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa sa potencijalom da donesu širu dobrobit za čitavu lokalnu zajednicu, a ne samo za određenu grupu
•    Projektne aktvnosti direktno uključuju i podstiču mlade ljude da unapređuju razvoj čitave zajednice
•    Projekat doprinosi trajnim promenama u zajednici i predviđa jasan plan održivosti nakon završetka finansiranja od strane NIS.

Kroz Konkurs se neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Konkurs je otvoren od 05.02.2015. godine do 26.02.2015. godine do 16 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštit

nis-logo gasprom neftNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji unapređuju fizičke uslove za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja i strukovna udruženja sa sedištem na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak. Lokalne institucije mogu biti partneri na projektima, ali udruženja moraju biti nosioci projekata. Ukoliko jedan projekat sprovodi više udruženja u partnerstvu, jedno udruženje mora biti nosilac projekta.
Jedino organizacije sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci, institucije, preduzeća i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2014. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Kroz Konkurs se neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja

  • Konkurs je otvoren od 14.03.2014. godine do 04.04.2014. godine do 16 časova.
  • Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od juna 2014. godine.
  • Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 31.12.2014. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti

Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu

Predlozi projekata se mogu podneti na dva načina:
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je na veb sajtu zajednicizajedno.nis.eu. U slučaju podnošenja predloga projekta online, potrebno je podneti svu dokumentaciju na ovaj način, a ne putem imejla.
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu zajednicizajedno@nis.eu najkasnije do 04.04.2014. do 16 časova.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu i sajtovima lokalnih samouprava (Beograda, Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama, do 30.05.2014. godine.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. Novi Sad www.nis.eu
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu

Detaljnije o konkursu

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite

NIS logoNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Niš, Čačak i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran, do 31.12.2013. godine.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim institucijama i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja, ulaganje u razvoj talentovanih učenika i studenata
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih servisa u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji su u vezi sa infrastrukturnim ulaganjima od opšteg značaja za zajednicu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana i druge neprofitne ustanove (npr. škole, ustanove kulture, ustanove socijalne zaštite, zdravstvene ustanove itd.) sa sedištem na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Jedino organizacije i ustanove sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2013. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Konkurs neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pojedinačne događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja
Konkurs je otvoren od 16.04.2013. godine do 10.05.2013. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.05.2013. godine do 16 časova.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju da se realizuju do 31.12.2013. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti
•    potpisanu i overenu Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad
•    skenirano Rešenje o registraciji
Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti i Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad http://www.nis.rs/konkurs/prijava.

Projekti se mogu prijaviti na dva načina:
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu saradnjaradirazvoja@nis.eu, najkasnije do 10.05.2013. do 16 časova.
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je za popunjavanje na veb sajtu www.nis.rs/konkurs. U slučaju podnošenja prijave onlajn, sva ostala dokumentacija (Obrazac budžeta, Tabela aktivnosti, Izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad i Rešenje o registraciji) učitava se na sajt i nije potrebno slanje dokumenata imejlom.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane. Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. www.nis.rs/konkurs i sajtovima lokalnih samouprava (Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama,u periodu od 01.06.2013. do 30.06.2013. godine.

Način dodele i korišćenja sredstava za odabrane projekte
NIS a.d. Novi Sad potpisaće anekse Sporazuma o saradnji sa lokalnim samoupravama koje će zatim usmeravati sredstva ka organizacijama/ustanovama čiji su projekti podržani na Konkursu.

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između lokalne samouprave i nosioca projekta, a na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenog između NIS a.d. Novi Sad i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak, kao i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran.

Organizator Konkursa ima pravo da zahteva modifikaciju projekta po otpočinjanju realizacije projekta ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da udruženje nije ostvarilo planirane rezultate u toku implementacije ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Tokom realizacije odobrenih projekata, organizator Konkursa će sprovoditi monitoring i evaluaciju realizacije prihvaćenih projekata, kako bi se osiguralo uspešno ostvarivanje ciljeva projekta.

Najkasnije 30 dana nakon završetka realizacije projekta, nosioci projekata su u obavezi da lokalnoj samoupravi grada/opštine na kojoj su registrovani podnesu izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti i utrošenim finansijskim sredstvima.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. www.nis.rs
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: saradnjaradirazvoja@nis.eu

Link

zp8497586rq

NIS otvorio konkurs za zapošljavanje 300 radnika

NIS karijera1“Naftna industrija Srbije” (NIS) započela je danas program “NIS šansa 2013” kroz koji će 300 mladih bez radnog iskustva dobiti priliku da se zaposle u toj naftnoj kompaniji.

Kako se navodi u saopštenju, program se realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama, a priliku da radi u NIS-u će do kraja ove godine dobiti oko 300 mladih sa završenom srednjom stručnom školom ili završenim fakultetom. Najboljima od njih će kompanija nakon devet, odnosno dvanaest meseci ponuditi zaposlenje.

Konkurs za učešće u programu “NIS šansa 2013” biće otvoren do petka, 1. marta.

Diplomci prijave mogu da se podnesu na kompanijskom veb sajtu www.nis.rs ili preko nacionalnog portala za zapošljavanje “Infostud” (www.infostud.com), a kandidati sa srednjom stručnom spremom mogu se prijaviti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Svršeni diplomci će dobiti priliku da se zaposle u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici.

Potrebno je i da imaju završen jedan od sledećih fakulteta u trajanju od četiri godine: Ekonomski, Filozofski, Tehnološki, Prirodno-matematički, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Rudarsko-geološki fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Saobraćajni fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu ili Mašinski fakultet.

Prednost pri zapošljavanju će imati kandidati sa ostvarenim prosekom iznad 8,5 u toku studiranja.

Kandidati sa završenom srednjom stručnom školom obrazovnih profila: mašinski tehničar, mašinobravar, bravar, elektrozavarivač, tesar, zavarivač, metalostrugar, automehaničar, hemijski tehničar i električar će dobiti priliku da rade u Zrenjaninu, Subotici, Kikindi, Turiji i Trešnjevcu.

Prednost će imati kandidati sa boljim rezultatima u toku školovanja.

NIS četvrtu godinu za redom sprovodi program zapošljavanja mladih kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte

NIS

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte

Predano radeći na svojoj viziji da bude moderna, otvorena kompanija koja svet pokreće ka boljem, NIS ove godine uvodi novi koncept podrške aktivnostima koje pomažu razvoj lokalne zajednice. U sklopu programa „Saradnja radi razvoja“ Kompanija je objavila Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture, ekologije, nauke i humanitarnih delatnosti u 2012. godini.

Zainteresovani mogu svoje predloge slati do 1. juna 2012. godine do 12 časova, i to isključivo na mejl saradnjaradirazvoja@nis.rs . O pristiglim projektima će odlučivati posebna Komisija sastavljena od predstavnika NIS-a i predstavnika konkretne lokalne zajednice na koju se poziv odnosi. Odluka o izboru projekata biće doneta u roku od 10 radnih dana od dana utvrđivanja Liste izabranih projekata i biće takođe objavljena na internet stranici NIS a.d. Novi Sad.

Konkurs je namenjen udruženjima, fondacijama, humanitarnim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i pojedincima-mladim talentima iz opština i gradova sa kojima NIS ima sporazume o saradnji. To su: Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Novi Bečej, Kanjiža i Žitište. Do sada je Kompanija podržavala projekte koje su same opštine i gradovi izabrali za prioritetne i važne, a ove godine vrata su otvorena i drugim idejama i programima. Tako će polovina sredstava koja su definisana pojedinačnim sporazumima biti raspodeljena upravo preko Javnog konkursa. Time Kompanija želi da motiviše i podrži kreativnost i odgovornost organizacija i pojedinaca, i da u zajedničkoj akciji doprinese stvaranju bolje budućnosti i humanijeg društva. Slogan NIS-a “Energija života” tako bi, kroz principe društvene odgovornosti, postao ne samo inspiracija, već i realnost.

Konkurs nije namenjen finansiranju aktivnosti političkih stranaka, verskih i religijskih grupacija, a neće se razmatrati ni pojedinačne molbe koje se odnose na studije, učešće na konferencijama, troškove smeštaja i ishrane i slično.

Uslovi i propozicije javnih konkursa za lokalne zajednice