Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Konkursi

Rodna-ravnopravnost-300x176UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Opšte informacije

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u saradnji sa International Management Group prikuplja predloge projekata za unapređenje rodne ravnopravnosti u tri prioritetne oblasti Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za unapređivanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti (odlučivanje, ekonomsko osnaživanje i mediji).

Ovaj Poziv za dostavljanje predloga projekata se objavljuje u okviru Programa «Prioritetne aktivnosti Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za unapređivanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti» koje finansira Švedska.

Grantovi će biti dodeljeni projektima koji podržavaju implementaciju opštinskih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti kroz realizaciju aktivnosti koje za cilj imaju:

LOT 1: povećano učešće žena u javnom i političkom životu ili
LOT 2: ekonomsko osnaživanje žena ili
LOT 3: poboljšana pozicija žena u medijima.

Grantovi mogu da budu dodeljeni i projektima gde je prva aktivnost razvoj lokalnog akcionog plana pod uslovom da uključe realizaciju makar jedne aktivnosti iz plana.

Projekti finansirani iz sredstava granta biće implementirani na teritoriji Srbije.

Ispunjenje uslova od strane aplikanata: ko može da se prijavi za grant?

Kako bi ispunili uslove za dobijanje granta, aplikanti moraju:

a) da budu registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, s tim što datum registracije mora biti bar tri godine pre datuma objavljivanja ovog Poziva za dostavljanje predloga projekata. Registracija mora biti takva da predložene aktivnosti potpadaju pod redovni-glavni delokrug rada-aktivnosti aplikanta. Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u širem smislu, uključujući nevladine organizacije, lokalna udruženja, profesionalna udruženja, udruženja i klubove u oblasti kulture, umetnosti i medija, organizacije i udruženja koja predstavljaju društvene i ekonomske činioce (kao što su na primer udruženja potrošača, studenata, strukovna udruženja, itd.), socijalne partnere (sindikati i udruženja poslodavaca) i obrazovne i institucije kulture. Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata nije otvoren za političke stranke-partije.

b) da u prethodne tri godine imaju bar jedan sličan uspešno implementiran projekat po godini;

c) da, u slučaju profitabilnih pravnih lica, imaju pozitivan finansijski rezultat u prethodne tri godine;

d) da budu direktno odgovorni za pripremu i upravljanje aktivnostima, to jest da ne delaju kao posrednik;

e) da ne angažuju službenike javnih službi kao eksterne eksperte koji bi bili plaćeni iz sredstava granta. 6

(2) Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u Pozivu za dostavljanje predloga projekata i ne može im biti dodeljen grant ukoliko su u bilo kojoj od situacija koje su navedene u Odeljku 2.3.2 IMG-jevih Procedura za nabavke i ugovornih procedura;

Potpuna dokumentacija za dodelu grantova, uključujući uputstva za aplikante, može se preuzeti sa sajta Uprave za rodnu ravnopravnost u odeljku Konkursi/Aktivni, sa sajta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u odeljku Konkursi, kao i sa sajta International Management Group u odeljku Tenders.

Zvanična dokumentacija za dodelu grantova je izrađena na engleskom jeziku. Određena dokumenta su raspoloživa i na srpskom jeziku kako bi mogla biti konsultovana. U slučaju bilo kakvog neslaganja između verzije na engleskom i verzije na srpskom jeziku istog dokumenta, biće važeća verzija na engleskom jeziku.

Krajnji rok za dostavljanje konceptnog dokumenta je 04.03.2014. godine.