Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj:

1.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
2.    Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom
3.    Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa kroz različite humanitarne programe.
Sredstva za Stalni otvoreni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekta mogu biti isključivo:
1.    registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;
2.    direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
1.    obrasci – Prijavni formati – Aneks 1 i Aneks 2 (dostupni na internet adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs)
2.    akt o registraciji (uverenje da je udruženje upisano u registar nadležnog organa) i  kopija statuta udruženja
3.    ukoliko se projekat prijavljuje u partnerstvu obaveznu dokumentaciju čine i Protokol o saradnji odnosno partnerstvu, Statut i akt o registraciji partnera.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 28.11.2014. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs ili na na telefone: + 381 11 361 34 93 i + 381 11 36 20 928.

Detalji