Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE’

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2014. godini

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:
o    kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta
o    izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.)
o    komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.),
o    uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.),
o    izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.),
o    nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.),
o    privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.),
o    melioracija livada i pašnjaka (prijava do 15.05.2014.god.),
o    davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju (prijava do 5.05.2014.god.),
o    studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave (prijava do 5.05.2014.god.),.

Korisnici sredstava na osnovu ovog Konkursa mogu biti:
o    jedinica lokalne samouprave
o    fizičko lice;
o    poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik
o    naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna institucija u oblasti  poljoprivrede i instituti u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija;
o    ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
o    privredno društvo i preduzetnik;
o    udruženje vodokorisnika;
o    zemljoradnička zadruga.

Sredstva za realizaciju ovih radova obezbeđuje se iz budžeta RS u ukupnom iznosu od 1500000 dinara i u visini učešća do 100%

Rok za prijavu: U zavisnosti od namene sredstava od 05.05.2014. do 1.9.2014.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Upravi za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac 9-11 III sprat kancelarija 30 odnosno IV sprat kancelarija 41, sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „za konkurs-(navesti namenu ulaganja)“, za svaku namenu pojedinačno.

Detalji konkursa

Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013/2014. godini na teritoriji pet okruga u Južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 09.maj 2014. godine.

Detalji konkursa

Konkurs – unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

seoski-turizam

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

  1. programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
  2. programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti (u daljem tekstu: posebni propis).

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na Konkurs.

KORISNICI PODSTICAJA
Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. preduzetnik i,
3. pravno lice.

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje od strane fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i pravnog lica, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju (poljoprivredna gazdinstva i porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom koji se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar), kao i druga lica i organizacije, su:

  1. da je realizovalo investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za prethodnu godinu;
  2. da je prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredni krediti);
  3. da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticaje za predmetnu investiciju.

POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:
1. da ima zaključen ugovor sa lokalnom turističkom organizacijom, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem registrovanim za obavljanje privredne delatnosti;

2. da je evidentirano kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kao pružalac ugostiteljskih usluga;

3. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

4. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

Preduzetnik ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

2. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

3. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

5. da je evidentiran u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

3. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. za privredno društvo da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

5. za zemljoradničku zadrugu da ima osnivački akt;

6. za srednju školu da se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja;

7. za manastir da je upisan u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Udruženje ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; i da nema upisanog tereta na zemljištu

2. da je osnovano s ciljem promocije razvoja i očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

3. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;

4. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za aktivnosti pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu..

Rok za podnošenje Konkursne prijave po ovom konkursu je od dana objavljivanja Konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije do 01.12.2013.

INFORMACIJE
Konkurs se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije i u skraćenoj verziji u jednim dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju Republike Srbije.

Potpuni tekst Konkursa biće objavljen i na zvaničnim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.mpt.gov.rs i Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs

Informacije u vezi raspisanog Konkursa su dostupne na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, svakog radnog dana od 8:30 do 16:30 časova, kao i na telefon Uprave za agrarna plaćanja: 015/357-500.

Opširnije

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća

Wild berries on green leavesMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode , maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

PREDMET KONKURSA
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice (u daljem tekstu: proizvodni zasadi), u 2013. godini (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.
Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine sadnica voćaka,
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
2) preduzetnici;
3) privredna društva
4) poljoprivredna odnosno zemljoradnička zadruga sa najmanje deset članova zadruge koji su u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisani u statusu fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 31. decembar, 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača

farmers 2MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2013. godini

Konkurs pogledajte – OVDE

Konkurs traje do 08.08.2013. godine.

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini

Svrha konkursa

Usled tehničkih problema sa uspostavljanjem Registra javnih skladišta u skladu sa Zakonom o javnim skladištima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) te nemogućnosti ispunjavanja kriterijuma definisanog Konkursom (najavljenog u Službenom Glasniku RS broj 23/2010 i objavljenog na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumasrtva i vodoprivrede), Minstarstvo poljoprivrede, šumasrtva i vodoprivrede raspisuje konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini.

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u opremanje javnih skladišta u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Podsticaji se koriste za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i kontrolu parametara bitnih za održavanje kvaliteta uskladištenih zrnastih proizoda.

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na konkurs.

Podnosioci prijave

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom, imaju pravna lica upisana u Registar javnih skladišta. (u daljem tekstu pravno lice)

Opšti uslovi za korišćenje podsticaja

Pravno lice  ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

1)      je registrovano kod Agencije za privredne registre;

2)      ima izmirene poreske obaveze za 2009. Godinu

3)      je upisano u Registar javnih skladišta (u daljem tekstu Registar) u skladu sa Zakonom o javnim skladištima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) zaključno sa 31.12.2010.

Rokovi

Rok za podnošenje zahteva za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda je počev od 01.10.2010., zaključno sa 31.10.2010. godine.

Link

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva

Konkurs za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća, žitarica, industrijskog bilja za 2010. godinu

Link

Konkurs zemljoradničkim zadrugama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Konkurs zemljoradničkim zadrugama

Konkurs za odabir predstavmika zamljoradničkih zadruga u cilju realizacije projekta za jačanje ljudskih kapaciteta zamljoradničkih zadruga u 2009. godini

Link