Javni konkurs za udruženja građana

Konkursi

social carePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu finansirati, odnosno sufinansirati programe od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju udruženjima građana za oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom i demografije broj:129-401-1729/2013 od 14. maja 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.
Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje, podsticanje realizacije programa, odnosno sufinansiranje obezbeđenjem nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, udruženja građana u 2013. godini u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara od čega:

  • u oblasti zdravstvene zaštite u iznosu od 2.400.000,00 dinara,
  • u oblasti socijalne zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
  • u oblasti boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara,
  • u oblasti demografije u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:“Za konkurs“.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom listu APV“, odnosno u dnevnom listu “Dnevnik“.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koja vrši procenu i vrednovanje programa udruženja građana primenom sledećih bližih merila i kriterijuma dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (od 0-30 bodova):
– postojanje sadržaja koji odgovara prema predmetu javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs,
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa,
-broj lica koja se uključuju u program,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti predviđenih programom,
– mogućnost razvijanja programa i njegova održivost.

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa-doprinos stepenu unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (od 0-30 bodova):
– za oblast zdravstvene zaštite:doprinos razvoju zdravstvene zaštite i zaštiti zdravlja, prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite, promociji i popularizaciji zdravih stilova života,

– za oblast socijalne zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti lica sa invaliditetom.
– za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata,
– za oblast demografije:doprinos zaštiti dece, unapređenju dečijeg stvaralaštva, poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brigu o porodici, podsticanju rađanja dece i unapređenju demografskog razvoja i populacione politike.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (od 0-30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima,
– visina traženih sredstava za realizaciju programa,
-stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.

4. Prema zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih programa finansiranih ili sufinansiranih iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (10 bodova).

Primenom navedenih merila i kriterijuma Komisija sačinjava Listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja iste. O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O dodeli sredstava i visini sredstava odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijava.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Gorica Maksimović, telefon 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs i Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Link