Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

Konkursi

medjunarodna saradnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

Prijave za pripremu predloga aktivnosti međunarodne saradnje mogu da podnose registrovane naučnoistraživačke organizacije u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 9.000.000,00  dinara za 2015. godinu.

Sekretarijat sufinansira isključivo one pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje koje se podnose međunarodnim institucijama i fondovima, kao i one koje se podnose na otvorene pozive za bilateralnu i multilateralnu saradnju.

Prioritet će imati prijave za program Horizont 2020.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:
–    Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine;
–    Naziv programa za koji se konkuriše;
–    Relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu;
–    Podatke o vrednosti predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu,  kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperta koji će dati relevantnu ocenu (do 10 strana).

Obrazac prijave propisuje Sekretarijat.

Javni konkurs je otvoren od datuma raspisivanja do 1. decembra 2015. godine.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs  Tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje i obrazac  prijave nalaze se na  sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs).

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o sufinansiranju pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 dr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije