Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje

Konkursi

kids_silhouetteMINISTARSTVO RADA,ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013. godini

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim organizacijama da podnesu predloge programa u cilju realizacije aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013. godini, koje se finansiraju iz budžeta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Dečja nedelja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

CILjEVI DEČJE NEDELjE

Ciljevi Dečje nedelje su:
-skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece,
-ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece,
-prezentacija postignutih rezultata,
– ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece,
-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta,
-promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču,
-pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja dece u Srbiji i ostvarivanju njihovih prava.

Republika Srbija se više od pet decenija suočava sa rađanjem dece koje je daleko ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, i koje predstavlja osnovni pokretač depopulacije i dubokih promena u starosnoj strukturi stanovništva Srbije.

Rezultati popisa sprovedenog 2011. pokazali su da je broj stanovnika Republike Srbije (bez podataka za AP Kosovo i Metohija) smanjen za preko 300.000 (311.139) ili za 4,15%,  kao i da je prosečna starost porasla za 2 godine u odnosu na prethodni popis iz 2002., i da iznosi čak 42,2 godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZO), u Srbiji u 2011. godini je živorođeno je 65.598 beba, odnosno registrovana je stopa nataliteta od 9,0 promila. Sa manje od 10 živorođenih na 1.000 stanovnika Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa najnižim vrednostima opšte stope nataliteta.

Tokom 2011. godine u Srbiji je umrlo 102.935 lica, odnosno 14,2 osobe na 1.000 stanovnika, što je nivou najviših opštih stopa mortaliteta u Evropi.

Broj živorođenih 2011. godine bio je za  37,3 hiljada manji od broja umrlih. Ujedno, 2011. godina je bila dvadeseta godina zaredom kako se u Srbiji beležio negativan prirodni priraštaj. Relativno posmatrano, na 1.000 stanovnika, stopa prirodnog priraštaja iznosila je  – 5,2 promila. Međutim, Evropa kao celina beleži nulti prirodni priraštaj. U Evropi, u poslednjoj deceniji je zabeležen blagi porast broja stanovnika (0,5% na godišnjem nivou od 2.000), mahom podstaknut međunarodnom migracijom.

Srbija, pak, pored toga što ima nivo fertiliteta među najnižim u Evropi, negativan prirodni priraštaj, ona je i emigraciona zemlja, to jest pored negativne prirodne komponente beleži i negativanu mehaničku komponentu.  Migracioni saldo se u periodu 2008-2010. god. procenjuje na nivou oko -15.000 godišnje.

Nivo rađanja u Srbiji je danas čak 35% ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, što znači da bi sledeća generacija žena bila za jednu trećinu manja po broju u odnosu na sadašnju. Drugim rečima, sa vrednošću stope ukupnog fertiliteta od 1,36 u 2011. godini nivo rađanja u Srbiji je ispod evropskog proseka koji iznosi 1,6 dece po ženi.

Strategija podsticanja rađanja koju je Vlada donela 2008. godine predstavlja odgovor na postojeće stanje u ovoj oblasti, a jedan od zadataka joj je doprinos u kreiranju pozitivne populacione klime i iniciranje formiranja drugačije reproduktivne svesti, koja bi podrazumevala prihvatanje lične uloge i odgovornosti pojedinca u rešavanju osnovnih populacionih problema zajednice u kojoj živi, što bi imalo dugoročne pozitivne populacione posledice

Mere populacione politike utvrđene na republičkom nivou, po svom karakteru su opšte i sprovode se jedinstveno na teritoriji Republike Srbije. Nijedna  populaciona politika, ma koliko bila razvijena, ne može odgovoriti na sve potrebe i očekivanja stanovništva, niti uzeti u obzir sve specifičnosti življenja u jednoj sredini. Zato populacionu politiku treba dopuniti merama organa jedinica lokalne samouprave, koje se finansiraju lokalnim izvorima javnih prihoda. Na taj način su mere koje utvrđuje i obezbeđuje Republika i koje se sprovode kroz organizaciju vlasti u lokalnoj zajednici, proširene i obogaćene merama lokalne samouprave. Time se obezbeđuje dostupnost svih mera zainteresovanim građanima, koji lakše dolaze do informacija o njima i uslovima za njihovo korišćenje, kao i mogućnost korišćenja mera primerenih konkretnim potrebama odnosno  specifičnostima lokalnih zajednica.

Program aktivnosti Dečje nedelje čini  niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Srbije, uz punu participaciju dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Ovo je prilika i da se, poštujući relevantne međunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise, doprinese stvaranju klime za rađanje, i pružanje podrška razvoju modela odgovornog roditeljstva. Stoga,  u 2013. godini Dečja nedelja se održava pod nazivom:

,,SLUŠAJTE MAMA I TATA, ŽELIM SESTRU IL’ BRATA!”

Program aktivnosti u vreme trajanja  Dečje nedelje u 2013. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa organizacijom koja na ovom konkursu bude odabrana.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA

Podnosioci predloga Programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja) koje svojim programima predviđaju aktivnosti koje doprinose ispunjavaju ciljeve Dečje nedelje, a imaju najmanje tri godine iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.
Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referent listi.

NAČIN PISANjA PREDLOGA PROGRAMA

Predlog je potrebno sačiniti se na srpskom jeziku, obavezno na personalnom računaru najviše na 2 strane, koji mora sadržati sledeće elemente:
– podatke o podnosiocu predloga programa;
– kratak opis programa (ne više od 10 redova);
– cilj programa i očekivani rezultati;
– opis aktivnosti, trajanje, lokacija i njihovo sprovođenje;
– ukupno potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti (uključujići i sve troškove po osnovu Uredbe o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” i svih pratećih troškova po ovom osnovu).

Uz predlog je neophodno dostaviti i predlog Programa aktivnosti za vreme  trajanja Dečje nedelje, najviše na 6 strana.

Uz obaveštenje o prihvatanju programa za finansiranje biće dostavljen zahtev za dostavu detaljne specifikacije potrebnih sredstava za predložene aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA OCENU PREDLOŽENOG PROGRAMA

• Aktuelnost programa;
• Doprinos koji program ima u ostvarenju ciljeva Dečje nedelje i prioriteta u okviru ove manifestacije koje je Ministarstvo postavilo za tekuću godinu;
• Doprinos koji program ima u realizaciji ciljeva, i unapređenju ukupne politike Republike Srbije prema deci;
• Učešće partnerskih institucija i kvalitet dosadašnjeg rada na programima/projektima koje je finansiralo Ministarstvo;
• Kompetentnost podnosioca programa;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje programa;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog programa.

U budžetu programa ne mogu se  uvrstiti troškovi koji se odnose na  plate zaposlenih u udruženju.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
Nakon realizacije odobrenog programa udruženje je dužno da izvesti finansijera o realizaciji programa (narativni i finansijski izveštaj).
Negativno ocenjeni izveštaj ceniće se prilikom donošenja odluka na budućim konkursima u kojima se udruženje bude pojavljivalo kao ponuđač programa/projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju programa kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ili ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke programa ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju programa, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate, odnosno nije sprovelo sve planirane aktivnosti.

ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PROJEKTNIH PREDLOGA

Zainteresovane organizacije, dužne su da svoje predloge dostave do 15. maja 2013. godine, u 13 časova.

Potpisani i overeni predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na adresu: Nemanjina 22-26, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: ,,NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Komisija za pregled i procenu predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje će pregledati dokumentaciju, sačiniti zapisnik i odlučiti o izboru programa koji će biti finansiran. Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će sa predlagačem odabranog programa zaključiti ugovor o finansiranju Programa u 2013. godini.

Ovaj Poziv objavljuje se na web adresi www.minrzs.gov.rs

Link