Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO RADA’

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za  unapređenje sistema socijalne zaštite

Cilj konkursa:
Cilj konkursa je uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, zaštita prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanje kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite.

Opšti uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije;
 • Predlozi projekata se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu;
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 75.878.175,48 (slovima:sedamdesetpetmilionaosamstosedamdesetosamhiljadastosedamdesetpetdinara 48/100) dinara;
 • Trajanje projekta ne može biti duže od osam meseci;
 • Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljada) dinara;
 • Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog projekta;
 • Rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 11.mart 2014. godine.

Kriterijumi za podnosioce prijave
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
 • da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;
 • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom konkursu.

Kriterijumi za sadržaj projekata za koji se mogu dodeliti sredstva

Trajanje: trajanje projekta ne može biti duže od 8 meseci

Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

Teme konkursa su:

1.Dostupnost usluga korisnicima

 • uspostavljanje novih  i unapređenje postojećih dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 • usluge podrške za samostalni život-stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;
 • informisanje šire javnosti o uslugama i načinu ostvarivanja prava u sistemu socijalne zaštite.

2.Unapređenje sistema kvaliteta usluga u sistemu socijalne zaštite

 • povećanje kompetencija profesionalaca u sistemu socijalne zaštite;
 • unapređenje i izdavanje časopisa iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada;
 • istraživanje u oblasti socijalne zaštite čiji rezultati mogu doprineti u kreiranju i vođenju socijalne politike i unapređenju sistema socijalne zaštite.

3.Izrada i primena modela praćenja lokalnih socijalnih usluga /monitoring i evaluacija

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave:
Podnosilac prijave može da podnese samo jedan predlog projekta.
Prijavu može podneti sam ili u partnerstvu sa drugim udruženjima, jedinicom lokalne samouprave u kojoj se sprovodi projekat, Republičkom ustanovom socijalne zaštite ili drugom javnom ustanovom, privrednim subjektom idr.

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta

Kao projektna sredstva u obzir se mogu uzeti samo prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi troškovi, prema ovom konkursu moraju da:

 • budu neophodni za izvođenje projekta i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja, što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima realizatora projekta, prepoznatljivi, proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektoru za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti.

U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu sredstava, prihvatljivi troškovi uključuju:
1)    troškove osoblja koje je angažovano na realizaciji projekta;
2)    troškove nabavke opreme (nove ili korišćene) ili usluga, ukoliko odgovaraju tržišnim cenama, maksimalno do 30% ukupne vrednosti projekta;
3)    troškove potrošnog materijala i materijala potrebnog za realizaciju projekta;
4)    troškove adaptacije prostora ili završetka započete gradnje, maksimalno do 30% (sa svim pripadajućim troškovima) od ukupne vrednosti projekta;
5)    troškove prevoza;
6)    troškove kancelarije, komunikacije, komunalnih usluga i zakupa prostora;
7)    troškove organizacije edukacija, skupova i drugih vrsta manifestacija;
8)    troškove ishrane korisnika;
9)    troškove koji direktno proizilaze iz uslova ugovora (troškovi evaluacije projekta, štampanja itd.), uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija).

Neprihvatljivi troškovi – troškovi koji se neće pokrivati iz budžeta projekta su:
1)    dugovi i pokrivanje dugovanja;
2)    pristigle kamate;
3)    stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;
4)    kupovina zemlje;
5)    kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.

Modifikacije predloga projekta
Pre donošenja konačne odluke o dodeli sredstava Komisija za izbor projekata može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.
Budžet predloga projekta moguće je modifikovati pre donošenja konačne odluke o dodeli sredstava, samo ukoliko je modifikacija  inicirana od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

Podnošenje projektnih predloga- Kako se prijaviti i po kojoj proceduri

Potrebno je dostaviti osnovnu i prateću dokumentaciju:

Osnovnu dokumentaciju čine: popunjen Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1); popunjen Obrazac budžeta projekta – tabelarni prikaz budžeta (Aneks 2); Narativni budžet (Aneks 3).
Dostavlja se jedan originalni primerak overen od strane ovlašćenog lica, jedna štampana fotokopija i elektronska verzija sa svim aneksima isključivo na CD-u.
Podnosioci prijava moraju se striktno pridržavati prijavnog formata i popuniti sve strane prema naznačenim redosledima.
Podnosici prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilicom.
Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno, kako bismo mogli da na najbolji mogući način procenimo vaše prijave.

Prijave u kojima je Aneks 1- Obrazac za pisanje predloga projekta napisan rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Prateću dokumentaciju čine:
1)    Statut podnosioca prijave;
2)    Akt o registraciji podnosioca prijave;
3)    Bilans stanja i uspeha za 2013. godinu.

Ukoliko je projekat prijavljen u partnerstvu, obavezno dostaviti:
•    Protokol o saradnji, odnosno o partnerstvu sa jasno definisanim  ulogama i obavezama oba partnera;
•    Statut svakog partnera;
•    Akt o registraciji za svakog partnera.

Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 11.mart 2014. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:  011 363 14 95; 011 361 62 55;  ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs

Detalji konkursa

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje

kids_silhouetteMINISTARSTVO RADA,ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013. godini

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim organizacijama da podnesu predloge programa u cilju realizacije aktivnosti za vreme trajanja dečje nedelje u 2013. godini, koje se finansiraju iz budžeta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Dečja nedelja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

CILjEVI DEČJE NEDELjE

Ciljevi Dečje nedelje su:
-skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece,
-ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece,
-prezentacija postignutih rezultata,
– ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece,
-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta,
-promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču,
-pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja dece u Srbiji i ostvarivanju njihovih prava.

Republika Srbija se više od pet decenija suočava sa rađanjem dece koje je daleko ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, i koje predstavlja osnovni pokretač depopulacije i dubokih promena u starosnoj strukturi stanovništva Srbije.

Rezultati popisa sprovedenog 2011. pokazali su da je broj stanovnika Republike Srbije (bez podataka za AP Kosovo i Metohija) smanjen za preko 300.000 (311.139) ili za 4,15%,  kao i da je prosečna starost porasla za 2 godine u odnosu na prethodni popis iz 2002., i da iznosi čak 42,2 godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZO), u Srbiji u 2011. godini je živorođeno je 65.598 beba, odnosno registrovana je stopa nataliteta od 9,0 promila. Sa manje od 10 živorođenih na 1.000 stanovnika Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa najnižim vrednostima opšte stope nataliteta.

Tokom 2011. godine u Srbiji je umrlo 102.935 lica, odnosno 14,2 osobe na 1.000 stanovnika, što je nivou najviših opštih stopa mortaliteta u Evropi.

Broj živorođenih 2011. godine bio je za  37,3 hiljada manji od broja umrlih. Ujedno, 2011. godina je bila dvadeseta godina zaredom kako se u Srbiji beležio negativan prirodni priraštaj. Relativno posmatrano, na 1.000 stanovnika, stopa prirodnog priraštaja iznosila je  – 5,2 promila. Međutim, Evropa kao celina beleži nulti prirodni priraštaj. U Evropi, u poslednjoj deceniji je zabeležen blagi porast broja stanovnika (0,5% na godišnjem nivou od 2.000), mahom podstaknut međunarodnom migracijom.

Srbija, pak, pored toga što ima nivo fertiliteta među najnižim u Evropi, negativan prirodni priraštaj, ona je i emigraciona zemlja, to jest pored negativne prirodne komponente beleži i negativanu mehaničku komponentu.  Migracioni saldo se u periodu 2008-2010. god. procenjuje na nivou oko -15.000 godišnje.

Nivo rađanja u Srbiji je danas čak 35% ispod potreba proste reprodukcije stanovništva, što znači da bi sledeća generacija žena bila za jednu trećinu manja po broju u odnosu na sadašnju. Drugim rečima, sa vrednošću stope ukupnog fertiliteta od 1,36 u 2011. godini nivo rađanja u Srbiji je ispod evropskog proseka koji iznosi 1,6 dece po ženi.

Strategija podsticanja rađanja koju je Vlada donela 2008. godine predstavlja odgovor na postojeće stanje u ovoj oblasti, a jedan od zadataka joj je doprinos u kreiranju pozitivne populacione klime i iniciranje formiranja drugačije reproduktivne svesti, koja bi podrazumevala prihvatanje lične uloge i odgovornosti pojedinca u rešavanju osnovnih populacionih problema zajednice u kojoj živi, što bi imalo dugoročne pozitivne populacione posledice

Mere populacione politike utvrđene na republičkom nivou, po svom karakteru su opšte i sprovode se jedinstveno na teritoriji Republike Srbije. Nijedna  populaciona politika, ma koliko bila razvijena, ne može odgovoriti na sve potrebe i očekivanja stanovništva, niti uzeti u obzir sve specifičnosti življenja u jednoj sredini. Zato populacionu politiku treba dopuniti merama organa jedinica lokalne samouprave, koje se finansiraju lokalnim izvorima javnih prihoda. Na taj način su mere koje utvrđuje i obezbeđuje Republika i koje se sprovode kroz organizaciju vlasti u lokalnoj zajednici, proširene i obogaćene merama lokalne samouprave. Time se obezbeđuje dostupnost svih mera zainteresovanim građanima, koji lakše dolaze do informacija o njima i uslovima za njihovo korišćenje, kao i mogućnost korišćenja mera primerenih konkretnim potrebama odnosno  specifičnostima lokalnih zajednica.

Program aktivnosti Dečje nedelje čini  niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Srbije, uz punu participaciju dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Ovo je prilika i da se, poštujući relevantne međunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise, doprinese stvaranju klime za rađanje, i pružanje podrška razvoju modela odgovornog roditeljstva. Stoga,  u 2013. godini Dečja nedelja se održava pod nazivom:

,,SLUŠAJTE MAMA I TATA, ŽELIM SESTRU IL’ BRATA!”

Program aktivnosti u vreme trajanja  Dečje nedelje u 2013. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa organizacijom koja na ovom konkursu bude odabrana.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA

Podnosioci predloga Programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja) koje svojim programima predviđaju aktivnosti koje doprinose ispunjavaju ciljeve Dečje nedelje, a imaju najmanje tri godine iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.
Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referent listi.

NAČIN PISANjA PREDLOGA PROGRAMA

Predlog je potrebno sačiniti se na srpskom jeziku, obavezno na personalnom računaru najviše na 2 strane, koji mora sadržati sledeće elemente:
– podatke o podnosiocu predloga programa;
– kratak opis programa (ne više od 10 redova);
– cilj programa i očekivani rezultati;
– opis aktivnosti, trajanje, lokacija i njihovo sprovođenje;
– ukupno potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti (uključujići i sve troškove po osnovu Uredbe o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” i svih pratećih troškova po ovom osnovu).

Uz predlog je neophodno dostaviti i predlog Programa aktivnosti za vreme  trajanja Dečje nedelje, najviše na 6 strana.

Uz obaveštenje o prihvatanju programa za finansiranje biće dostavljen zahtev za dostavu detaljne specifikacije potrebnih sredstava za predložene aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA OCENU PREDLOŽENOG PROGRAMA

• Aktuelnost programa;
• Doprinos koji program ima u ostvarenju ciljeva Dečje nedelje i prioriteta u okviru ove manifestacije koje je Ministarstvo postavilo za tekuću godinu;
• Doprinos koji program ima u realizaciji ciljeva, i unapređenju ukupne politike Republike Srbije prema deci;
• Učešće partnerskih institucija i kvalitet dosadašnjeg rada na programima/projektima koje je finansiralo Ministarstvo;
• Kompetentnost podnosioca programa;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje programa;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog programa.

U budžetu programa ne mogu se  uvrstiti troškovi koji se odnose na  plate zaposlenih u udruženju.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
Nakon realizacije odobrenog programa udruženje je dužno da izvesti finansijera o realizaciji programa (narativni i finansijski izveštaj).
Negativno ocenjeni izveštaj ceniće se prilikom donošenja odluka na budućim konkursima u kojima se udruženje bude pojavljivalo kao ponuđač programa/projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju programa kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ili ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke programa ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju programa, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate, odnosno nije sprovelo sve planirane aktivnosti.

ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PROJEKTNIH PREDLOGA

Zainteresovane organizacije, dužne su da svoje predloge dostave do 15. maja 2013. godine, u 13 časova.

Potpisani i overeni predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na adresu: Nemanjina 22-26, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: ,,NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Komisija za pregled i procenu predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje će pregledati dokumentaciju, sačiniti zapisnik i odlučiti o izboru programa koji će biti finansiran. Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će sa predlagačem odabranog programa zaključiti ugovor o finansiranju Programa u 2013. godini.

Ovaj Poziv objavljuje se na web adresi www.minrzs.gov.rs

Link

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

PROFESIONALNA-REHABILITACIJAMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se za sledeće namene:

I.    podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju u toku kalendarske godine;
II.    finansiranje nabavke nove opreme u cilju održanja i proširenja postojećih kapaciteta ili uvođenja novih proizvodnih programa primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 470.000.000,00 dinara.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jednu prijavu za svaku od utvrđenihnamena.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu iznosi 15.000.000,00 dinara.

Rok za realizaciju sredstava dodeljenih po ovom javnom pozivu je šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    obrazloženje namene i visine potrebnih sredstava;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti prijave;
3.    finansijski izveštaji za 2011. i 2012. godinu godinu (bilans stanja, bilans uspeha).

Pravo na podnošenje prijave imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po prethodnim javnim pozivima za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prethodnom periodu.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:

    ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću;
    broj novozaposlenih osoba sa invaliditetom u prethodne dve godine;
    finansijski rezultat poslovanja u prethodne dve poslovne godine.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje najkasnije do 31. maja 2013. godine

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji komisija sačinjava.

Na osnovu odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

4.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini” (sa naznakom odgovarajuće namene) dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Sektor za zapošljavanje
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Link

Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Republici u 2012. godini broj 401-00-00044/2012-09 od 9.1.2012., objavljuje Konkurs čiji je cilj podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje materijalnog statusa najugroženijih kategorija stanovništva.

1.     Uslovi konkursa
1.1 Kriterijumi za podnosioce prijava
Prednost na konkursu će imati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.69/11, od 19. septembra 2011. godine): Aleksandrovac, Alibunar, Bajna Bašta, Batočina, Bač, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Irig, Kladovo, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac, Loznica, Ljig, Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Kneževac, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Odžaci, Paraćin, Požega, Prokuplje, Raška, Smederevska Palanka, Soko Banja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Šid, Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Rekovac, Svilajnac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava i Čoka.

1.2  Kriterijumi za pružaoce usluge
Da bi se mogla prijaviti za sredstva koja se odnose na dalji rad na osnovanoj usluzi, lokalna samouprava mora angažovati pružaoca usluge koji ispunjavaju neke od sledećih kriterijuma:
•    Da su javne ustanove koje pripadaju sistemu socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj ili druge ustanove sistema socijalne zaštite);
•    Da su registrovane nevladine organizacije (udruženja građana);
•    Da su druge javne ustanove na lokalnom ili na regionalnom nivou;
Lokalne samouprave podnosioci prijava neće moći učestvovati na Konkursu i neće im biti dodeljena sredstva ukoliko se tokom trajanja Konkursa ustanovi:
•    da podnosilac ili pružalac usluge podleže sukobu interesa. Za potrebe ovog dokumenta, pod sukobom interesa podrazumeva se postojanje privatnog interesa podnosioca ili organizacije koja pruža uslugu koji utiče ili može uticati na vršenje njegove funkcije u projektu, kao i postojanje javne funkcije podnosioca prijave koja utiče ili može uticati na njegovu funkciju u projektu, na samu prijavu odnosno projekat;
•    da je kriv za netačno tumačenje ili davanje krivih informacija koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike tražilo kao uslov za učestvovanje u Konkursu za podnošenje projekata; ili nije obezbedio tražene informacije;
•    da je pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiču na Komisiju za odabir projekata tokom procesa evaluacije projekata ovog konkursa za podnošenje predloga projekata.

1.3  Partnerstvo pružaoca usluga
Organizacija koja je odabrana od strane lokalne samouprave za pružaoca usluge, uslugu može pružati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

1.4  Usluge koje se mogu podržati u okviru konkursa
Ova sredstava prioritetno će se koristiti za finansiranje već uspostavljenih usluga čiju održivot lokalne samouprave nisu u finansijskoj mogućnosti da obezbede. Korisnici usluga mogu biti sva lica koja imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Primarno, direktni korisnici su stari i osobe sa invaliditetom, a indirektno, korisnici usluga su i odrasla i radno sposobna lica iz porodica teško zapošljivih lica i porodica lica direktno pogođenih ekonomskom krizom, koja se mogu angažovati na poslovima podrške direktnim korisnicima.

1.5  Sredstva namenjena finansiranju projekata lokalnih samouprava
Ukupna raspoloživa sredstva namenjena konkursu iznose 40.000.000,00 (četrdesetmiliona) dinara i obezbeđena su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Budžetu Republike za 2012. godinu . Iznos sredstava za koje može konkurisati jedna lokalna samouprava ne može biti veći od 1.500.000,00 (jedanmilionpetstotinahiljada) dinara .

1.6  Kriterijumi za sadržaj projekata za koje se može podneti prijava
Trajanje: Finalizacija projekata očekuje se u martu 2012. godine.
Lokacija: Projekti se moraju realizovati na teritoriji opštine koja se prijavljuje.
U slučajevima gde se u predlogu projekta predlaže sprovođenje pojedinih aktivnosti čija lokacija je izvan teritorije opštine, npr. učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trošak za ove aktivnosti će se smatrati prihvatljivim, i ove aktivnosti legitimnim samo ukoliko se jasno obrazloži potreba i neophodnost ovih aktivnosti.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave

Opština podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.

Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga projekta, a pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata Ministarstva može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.

1.7  Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet projekta
Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata Ministasrtva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za sprovođenje usluge i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
•    budu stvarni troškovi pružaoca usluge ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta,
•    tokom realizacije projekta, budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima pružaoca usluge ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom.
U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi uključuju: opremanje i adaptacije objekata, nabavke materijala i sredstava za rad, kupovina opreme, edukacije, putovanja, troškovi osoblja koje pruža usluge korisnicima, tekući troškovi održavanja, komunalne usluge i slično.

Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira,
•    honorari za osoblje angažovano na poslovima upravljanja projektom
•    troškovi kampanja

Doprinosi opština
Svaki doprinos je dobrodošao, ali ne treba da bude prikazan u budžetu projekta.

2.      KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI

Razmatraće se samo one prijave koje su napravljene na utvrđenom obrascu za prijavu na konkurs. Obrazac za prijavu na konkurs treba da bude dostavljen u elektronskoj i štampanoj formi. Štampana forma treba da sadrži originalne potpise i zvanične pečate.

Prijave treba da budu popunjene od strane opštine koja podnosi projekat. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice iz lokalne samouprave (predsednik opštine, gradonačelnik)

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike se šalje:
•    Popunjeni formulari za prijavu (Dokument 1)
•    Tabelarni (Dokument 2) i Narativni (Dokument 3) budžet
•    Odluku lokalne samouprave o uspostavljanju usluge socijalne zaštite čije finansiranje se na ovom konkursu traži

2.1 Potrebno je poslati:
•    Jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije, kao i CD sa navedenom dokumentacijom (Dokumenta se overavaju pečatom opštine.)
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku.

2.2 Gde i kako poslati prijave
Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Adresa
Ministasrtvo rada, zapošljavanja i socijane politike
Nemanjina 22-26 (VI sprat B krilo, kancelarija br.4.)

2.3 Krajni rok za prijem prijava
Krajnji rok za slanje prijava je 9. novembar 2012. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog datuma.

2.4 Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:
011 362 15 83; 011 363 16 35;
ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

2.5 Obaveštenje o odluci o podršci
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijane politike će nakon zasedanja Komisije, objaviti listu odobrenih projekata na sajtu ministarstva.

Odluka da se odbije prijava može biti doneta ukoliko:
•    prijava je poslata nakon krajnjeg roka;
•    prijava nije bila kompletna;

Detalji

Poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj socijalnih usluga

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj socijalnih usluga u zajednici za opštine uključene u Projekat ''Podrška sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite''

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, uz finansijsku i stručnu podršku Vlade Velike Britanije, kroz Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID) i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, realizuje treću fazu projekta ''Podrška sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite''.

Jedna komponenta ovog projekta posebno je usmerena na unapređenje planiranja socijalne politike na lokalnom nivou, odnosno razvoj održivih lokalnih i međuopštinskih usluga socijalne zaštite.

Tokom prve faze realizacije, a na osnovu javnog konkursa, u 2007. godini, izabrane su ukupno 24 opštine, sa kojima je potpisan Memorandum o saradnji, čime su stvoreni uslovi za podršku procesu razvoja lokalnih i međuopštinskih strateških dokumenata u oblasti socijalne politike.

Opštine uključene u proje

kat:
Subotica, Kikinda, Kanjiža, Stara Pazova, Zrenjanin, Vršas, Bela Crkva, Plandište, Alibunar, Loznica, Valjevo, Čačak, Ivanjica, Kruševac, Bor, Zaječar, Knjaževac, Sokobanja, Jagodina, Svilajnac, Despotovac, Rekovac, Paraćin, Ćuprija.

Druga faza projekta bila je usmerena na podršku sprovođenju usvojenih strateških dokumenata, kroz sufinansiranje uspostavljanja novih i/ili unaprećenja postojećih usluga socijalne zaštite. U skadu s tim, tokom 2008. godine, na otvorenom konkursu, podržani su projekti u okviru kojih su uspostavljane i razvijane socijalne usluge u navedenim gradovima(1) /opštinama.

Treća faza projekta, koja treba da se realizuje tokom 2009. godine, predstavlja nastavak podrške uspostavljanju novih i/ili unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite za 24 grada/opštine, koji su uspešno okončali proces strateškog planiranja u prethodnim fazama.

Opšti i posebni uslovi konkursa, procedure i rokovi sadržani su u Smernicama za podnosioce prijava. Formati / obrasci za prijavu sa smernicama za njihovo popunjavanje nalaze se u prilogu ovog poziva.

Rok za podnošenje prijave: 2. mart 2009.

zp8497586rq

Jednokratna novčana pomoć za najugroženije penzionere

MINISTARSTVO RADA
Jednokratna novčana pomoć za najugroženije penzionere

Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.000 dinara, uz novembarske penzije, koje će početi da se isplaćuju 8. decembra, dobiće 389.811 penzionera u Srbiji, čija su oktobarska primanja bila manja od 8.600 dinara, odlučila je danas Vlada Srbije na predlog Ministarstva rada i socijalne politike. Sredstva za isplatu pomoći u visini od 780 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo rada i socijalne politike, preraspodelom svojih budžetskih pozicija.

Jednokratnu pomoć primiće socijalno najugroženiji penzioneri sva tri penzijska fonda i to 171.339 penzionera Fonda PIO zaposlenih, 212.093 iz Fonda PIO poljoprivrednika i 6.379 osiguranika Fonda PIO samostalnih delatnosti pod uslovom da ne primaju naknade za tuđu negu i pomoć ili penzije iz inostranstva.

Isplatu jednokratne novčane pomoći Ministarstvo rada i socijalne politike predložilo je zbog potrebe da se preduzmu dodatne mere za očuvanje životnog standarda i materijalnog položaja penzionera zbog rasta troškova života i nivoa cena.