Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Konkursi

PROFESIONALNA-REHABILITACIJAMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se za sledeće namene:

I.    podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju u toku kalendarske godine;
II.    finansiranje nabavke nove opreme u cilju održanja i proširenja postojećih kapaciteta ili uvođenja novih proizvodnih programa primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 470.000.000,00 dinara.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jednu prijavu za svaku od utvrđenihnamena.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu iznosi 15.000.000,00 dinara.

Rok za realizaciju sredstava dodeljenih po ovom javnom pozivu je šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    obrazloženje namene i visine potrebnih sredstava;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti prijave;
3.    finansijski izveštaji za 2011. i 2012. godinu godinu (bilans stanja, bilans uspeha).

Pravo na podnošenje prijave imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po prethodnim javnim pozivima za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prethodnom periodu.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:

    ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću;
    broj novozaposlenih osoba sa invaliditetom u prethodne dve godine;
    finansijski rezultat poslovanja u prethodne dve poslovne godine.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje najkasnije do 31. maja 2013. godine

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji komisija sačinjava.

Na osnovu odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

4.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini” (sa naznakom odgovarajuće namene) dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Sektor za zapošljavanje
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Link