Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

Konkursi

novac_250511POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA RASPISUJE

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara.

I Namena sredstava:
Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije (namenski brownfield).
Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1. poglavlja I .

II Uslovi:
Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije na teritoriji AP Vojvodine;
2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Sl. glasnik 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine ;
3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim realizuje minimalnu vrednost ulaganja u naredne 3 godine od 3.000.000 evra počev od dana zaključenja ugovora ;
4. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora;
5. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
6. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;
7. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahtev nadležnog organa lokalne samouprave;
8. Da ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi:
U slučaju privrednih subjekata koji će u periodu od naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora uložiti najmanje 5 miliona evra i otvoriti najmanje 300 novih radnih mesta, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II, može se odobriti subvencija u maksimalnom iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti .

Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od 3 lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu (Sl. glasnik RS br. 107/2012) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Čoka), neophodna visina ulaganja iz poglavlja II tačka 3. iznosi 1.5 miliona evra, a broj novih otvorenih radnih mesta, iz tačke 4 istog poglavlja, 50 počev od dana zaključenja ugovora, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:
– privredi subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (sl. glasnik RS br. 13/10, 100/11 i 91/12);
– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;
– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;
– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;
– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;
– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

V Dokumentacija
1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;
2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
3. Predugovor o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;
4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišljenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Narodne banke Srbije koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod) ;
6. Fotokopija rešenja o registraciji izdata od strane nadležnog organa;
7. Potvrda nadležnog poreskog organa – Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji ;
8. Bruto bilans (Zaključni list) za prethodne tri godine, sa iskazanom pozicijom 203 – Kupci u inostranstvu ;
9. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;
10. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
11. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački II.7
Komisija zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

VI Donošenje odluke
Predlog odluke o dodeli i visini subvencije privrednom društvu donosi Komisija koju čine dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, od kojih je jedan diplomirani pravnik, jedan predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dva predstavnika Fonda za podršku investicija u Vojvodini.
Odluku o dodeli i visini subvencije privrednom društvu, na osnovu predloga Komisije, donosi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za svaki pojedinačni slučaj, u iznosu prikazanom na profakturi za izradu projektno-tehničke dokumentacije ili predugovoru o zakupu, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalno do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke .

Po sopstvenoj proceni, Komisija može tražiti nezavisnu procenu prikazanih rashoda od strane ovlašćene revizorske kuće, a o trošku podnosioca zahteva.

Po prijemu obaveštenja o dodeli subvencije, korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podnese zahtev za otvaranje namenskog računa u Upravi za trezor, u slučaju da takav račun već nema otvoren.

VII Zaključivanje ugovora
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i podnosilac zahteva zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– Fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun u Upravi za trezor;
– Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu i, u slučaju greenfield investicije, kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu
– Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu
Sredstva obezbeđenja
– Bankarska garancija domaće banke u vrednosti iznosa subvencija sa klauzulama „neopoziva“, „bezuslovna“ i „naplativa na prvi poziv bez prava prigovora“ sa rokom važnosti od 39 meseci od dana zaključenja ugovora;
– Dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate (u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza da se naplati kamata za period od isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid)

VIII Dinamika isplate
Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – Po principu refundacije, jednokratno, u punom iznosu odobrene subvencije, po dobijanju građevinske dozvole, prema priloženoj fakturi, a najviše do iznosa odobrene subvencije, uz obavezan izvod poslovne banke da je izvršen promet usluga.

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – Po principu refundacije, kvartalno, po dobijanju građevinske dozvole, po prikazanim fakturama, a najviše do iznosa odobrene subvencije, uz obavezan izvod poslovne banke da je za taj period izvršen promet usluga.

IX Obaveze korisnika
– Da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
– Da obavlja delatnost na teritoriji opštine/grada na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora investira minimum 3 miliona evra od dana odobrenja subvencije;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora zaposli minimum 100 radnika od dana odobrenja subvencije;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora pribavi upotrebnu dozvolu za novoizgrađeni objekat;
– Da dostavlja Fondu za podršku investicija u Vojvodini kvartalni izveštaj o realizaciji projekta (na propisanom obrascu) uz fotokopiju kompletne prateće dokumentacije;
– Da posluje u skladu sa planom realizacije investicionog projekta prikazanom u Prijavi za dodelu sredstava;
– Da prostor ili deo prostora proizvodnih kapaciteta na osnovu kojih mu je odobrena subvencija ne izdaje u zakup/podzakup u periodu trajanja ugovora o dodeli subvencije;
– Da u periodu trajanja ugovora omogući predstavniku Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i predstavniku Fonda za podršku investicija u Vojvodini nesmetan uvid u tok realizacije investicionog projekta (monitoring).
Sekretarijat može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ovim javnim pozivom, biznis planom i ugovorom i da u tom slučaju aktivira položena sredstva obezbeđenja u punom iznosu odobrene subvencije.

X Ostale informacije
Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon 021/472-32-40).
Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.
Javni konkurs objavljen je u Službenom listu APV, dnevnom listu „Dnevnik“, na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu i sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini.

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

Link