Podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu

1. Predmet
Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS br. 101/10) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 1/2011). Za ove namene u budžetu za 2011. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2. Osnovni ciljevi
Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:
– izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja;
– restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;
– rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;
– unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
– dizajn, pripremu proizvodnjei proizvodnju suvenira.

3. Korišćenje kreditnih sredstava
Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:
1. malo i srednje privredno društvo kojem je ugostiteljska delatnost registrovana kao pretežna delatnost;
2. preduzetnik koji je registrovan za obavljanje ugostiteljske delatnosti;
3. poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljolrivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/09), koje obavlja ugostiteljsku delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09,88/10).

4. Kriterijumi za ocenu projekata
Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa Strategijom razvojaturizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekata;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi
Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.
U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1. potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za pravno lice i preduzetnika;
2. spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kolijom obrasca OP za pravno lice;
3. rešenje o upisu privredno gdruštva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ili rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);
4. ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5. potvrdu banke o prometu natekućim računima zaprethodnu godinu i zatekući periodove godine, zapravno lice i preduzetnika;
6. investicioni program urađen po metodrlogiji fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7. dokaz da je objekat sastavni deo imovine podnosioca zahteva;
8. idejni projekat;
9. registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za pravno lice i preduzetnika;
10. dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja kredita – vlasništvo na nepokretnostima (kopija plana, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti ne stariji od šest meseci ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta ili pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju);
11. procenu tržiške vrednosti nepokretnosti, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
12. potvrdu da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za pravno lice i preduzetnika;
13. potvrdu da su izmirili poreske i druge dažbineu prethodne dve godine za sve podnosioce izčlana 3. ovog konkursa.
Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava
O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dikara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

7. Kreditni uslovi
Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.
Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.
Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1. sopstvena solo menica i
2. hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 ukupne vrednosti kreditnih sredstava, ili sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava
Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti za obezbeđenje kredita, Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom se automatski raskida.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom: „Krediti za razvoj turizma“, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
U toku budžetske godine može se podneti samo jedan zahtev za korišćenje kreditnih sredstava. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajnou arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 1.9.2011. godine.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma no uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava no ovoj uredbi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona: 011/2855271

Tekst konkursa i obrazac zahteva možete preuzeti na sajtu Ministarstva: www.turizam.merr.gov.rs

Link