Bespovratna sredstva NVO-ima za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) u cilju razvoja i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije kod dece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine.

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu, na poziciji 627, ekonomska klasifikacija 481-dotacije nevladinim organizacijama, 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

CILJEVI FINANSIRANJA:
-podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se, kod dece i učenika afirmiše štednja postojeće energije;

-unapređenje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koji imaju za cilj unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije;

-podrška programima za razvoj svesti dece predškolskog uzrasta i učenika srednjih i osnovnih škola o problemu energetske krize, racionalnoj upotrebi energije i unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine

2. Podnosilac može aplicirati sa jednim projektom.

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 57 ili sa sajta www.psemr.vojvodina.gov.rs

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjenu prijavu sa podacima o organizaciji/udruženju
– overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
– projekat sa opisom aktivnosti kojima će se razviti i unaprediti oblast primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije u osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom „JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine“

5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekta donosi Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac prijave potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine.

Rok za podnošenje prijava na konkrus je 17.12. 2012.godine

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-4337.

Link