Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica

Zavod za ravnopravnnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2019. godinu – Podsticajni programi.

CILJEVI KONKURSA:

– promocija biznis planova/poslovnih ideja i marketinška kampanja za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanjima na tv, propagandni materijal) žena preduzetnica
– podrška projektima koji se bave promocijom i marketinškom promocijom proizvoda udruženja

USLOVI ZA UČEŠĆE:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane marketinške/konsultantske agencije sa teritorije AP Vojvodine.
2. Agencije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljadadinara)

KRITERIJUMI:

Komisija procenjuje i vrednuje projekte marketinških agencija primenom sledećih kriterijuma, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova);
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
– mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova);

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta)
– za oblast podsticaja razvoja preduzetničkih inicijativa žena za agencije koje se bave marketinškom promocijom proizvoda i usluga, a u čijem fokusu će biti proizvodi ili usluge žena preduzetnica, promocija izabranih biznis planova/poslovnih ideja i osmišljavanje marketinške kampanje za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanja na TV, izrada propagandnog materijala…)

3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova)

– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova)
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova)

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE:

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka )
– Fotokopiju rešenja o registraciji
– Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
– Fotokopija Statuta agencije u kome je utvrđeno da se ciljevi agencije ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje

Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava marketinškim i konsultantskim agencijama za promociju i marketinšku obradu proizvoda žena preduzetnica“ sa naznakom Ne otvarati.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Neće se uzimati neblagovremene, nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao i prijave koje nisu predmet Konkursa.

DONOŠENJE ODLUKE:

Komisija sačinjava preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijava marketinških agencija na javni konkurs primenom kriterijuma iz člana 9. ovog Pravilnika, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Liste iz stava 1 ovog člana objavljuju se na internet stranici Zavoda i učesnici javnog konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Na listu iz stava 1 ovog člana učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru učesnika javnog konkursa na listu stava 1 ovog člana donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru i visini sredstava koja je konačna, donosi direktorka Zavoda – u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine u roku od najduže 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs .

Odluka se objavljuje na internet stranici Zavoda, nakon čega se podnosilac prijave kome se odobre sredstva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 13.06.2019. godine

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na telefone : 021/6615 – 133, 021/6617-177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije