Peti konkurs iz programa „Mesečina“

Konkursi

FONDACIJA „MESEČINA“

Jesenji konkursni rok 2012. godina

Organizovanje slobodnog vremena ranjive dece osnovnoškolskog uzrasta krajem nedelje, petkom i/ili subotom u večernjim i ranim noćnim satima putem osnivanja klubova za osnovnoškolce i putem podsticanja aktivizma dece u prostorijama partnerske osnovne škole/škola.

Oblast podrške
Prednost će imati oni projekti koji sklopom sportskih, kulturno-rekreativnih i obrazovnih aktivnosti promovišu zdrav stil života sa ciljem prevencije bolesti zavisnosti, vršnjačkog nasilja kao i netolerantnosti bilo koje vrste.

Trajanje projekta
Sredstva konkursa se dodeljuju projektima za 12 meseci. Početak projekta ne može biti ranije od kranjeg roka za apliciranje i dodatnih 45 dana za odluku i administraciju.

Geografska oblast
Prijave se primaju iz Srbije.
Prijave se ne primaju sa teritorije grada Subotica.

Ko može da konkuriše
Lokalne neprofitne organizacije registrovane u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rokovi
Predlozi projekata primaju se do 30. novembra 2012. godine. Odluku o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fondacije „Mesečina” u roku od 30 dana.
Sve organizacije/grupe koje su se prijavile biće elektronskim putem obaveštene o rezultatima, bez obzira da li im je donacija odobrena ili ne.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje
Minimalni iznos je 150.000,00 dinara a maksimalni 300.000,00 dinara.
Dodeljena sredstva su nepovratna.

Ograničenja
Ne dodeljuju se sredstva direktno obrazovnim ustanovama.
Prijave se ne primaju od sportskih klubova i drugih sportskih udruženja/organizacija, kao ni od udruženja/organizacija članica bilo kojeg saveza.
Ne fianasiraju se projekti koji su isključivo nastavci započetih aktivnosti.

Posebni zahtevi
1.    Potpisan protokol o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta najmanje sa jednom osnovnom školom iz lokalne zajednice. Protokol treba detaljno da opiše koje će svoje kapacitete i resurse škola kao parntner uključiti u relalizaciju projekta i u kojim terminima , a naročito:
a.    Vrsta, broj i površina prostorija
b.    Volonteri iz redova kolektiva škole
c.    Broj dana u nedelji i termini
d.    Obezbeđenje uslova za bavljenje stonim tenisom u školi – obavezna sportska disciplina projekta

2.    Slobodan pristup programskim/projektnim aktivnostima bez ikakve diskriminacije medju članovima ciljne grupe (dece)

Konskursna dokumentacija
Vidi prijavni formular.

Način prijavljivanja
Prijavni formular i formular budžeta  može se naći na web sajtu Fondacije:  www.mesecina.erdsoft.eu

Kompletnu dokumentaciju (overenu) u štampanoj formi treba poslati poštom na adresu kancelarije Fondacije:
Fondacija „Mesečina”  Matije Korvina 9.   24000 Subotica                                                sa napomenom: ZA KONKURS

Prijavni formular i budžet projekta obavezno treba poslati i u elektronskoj formi na e-mail adresu Fondacije: mesecina.fond@gmail.com sa naslovom: KONKURS  + naziv i mesto organizacije, koja podnosi prijavu.

Kriterijumi izbora
– kvalitet projekta
– kvalitet saradnje sa osnovnom školom/školama regulisan protokolom
– stepen usklađenosti projekta sa ciljevima konkursa
– materijalni, organizacioni i ljudski kapaciteti aplikanta za realizaciju projekta
– postojanje i plan uključivanja drugig partnera u realizaciju projekta
– udeo volonterskog rada
Budžet
– Koristiti isključivo obrazac koji je priložen konkursu.
– Navesti precizno sve vrste direktnih troškova  projekta. To su stavke, koje ne biste imali u  svom budžetu da ne realizujete ovaj projekat.
– Deo budžeta odobravamo za nabavku sportske opreme (tehnicka oprema), prvenstveno za bavljenje stonim tenisom.

Podnošenje izveštaja
Način i vrsta izveštavanja o realizaciji programa/projekta biće navedeno u Ugovoru o donaciji.
Kancelarija
Matije Korvina 9.
24000 Subotica, Srbija
Tel/fax (0)24 553 106
e-mail: mesecina.fond@gmail.com
www.mesecina.erdsoft.eu

Komunikaciju vezano za konkurs (pitanja, odgovori) obavljamo isključivo pismenim putem  (elektronskom poštom).

Link