Podrška razvoju poslovnih inkubatora

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju poslovnih inkubatora

Program podrške poslovnim inkubatorima kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2012. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) prema Programu rada NARR za 2012. godinu. Cilj Programa je da pospeši razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: MSPP) Republike Srbije kroz podsticanje i podršku razvoja poslovnih inkubatora. Svrha javnog poziva je dodela bespovratnih finansijskih sredstava namenjenih unapređenju funkcionisanja postojećih inkubatora i povećanju obučenosti menadžmenta poslovnih inkubatora.

1.    Uslovi učešća
Pravo prijave na javni poziv imaju poslovni inkubatori koji ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su osnovani u formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću;
•    da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog radnika;
•    da su osnovani najkasnije zaključno sa 01. junom 2010. godine;
•    da je bar jedan od osnivača lokalna samouprava;
•    da su uspešno poslovali u prethodnoj godini;
•    da se u trenutku podnošenja prijave u inkubatoru nalaze korisnici usluga (u daljem tekstu „stanari“) u procesu inkubacije (sa potpisanim ugovorima), a koji su osnovani u formi privrednog društva ili preduzetničke radnje;
•    da su do datuma objavljivanja javnog poziva izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da im do datuma objavljivanja javnog poziva po istom osnovu nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskih i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija za 2012. godinu.

Namena bespovratnih sredstava

1. Jačanje poslovnih kompetencija menadžmenta inkubatora – jačanje internih kapaciteta inkubatora za pružanje specijalizovanih savetodavnih usluga (kroz obuke iz oblasti razvoja novog proizvoda, prodaje, promocije, distribucije, finansijskog menadžmenta, logistike, start-up preduzetništva i drugih oblasti u zavisnosti od specifičnih potreba menadžmenta inkubatora i sl.), kao i obuke menadžmenta inkubatora za razvijanje kapaciteta za uspešno apliciranje na pozive za projekte nacionalnog i međunarodnog karaktera. Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-300.000,00 dinara.

2. Razvoj i unapređenje procesa podrške „stanarima“ inkubatora –  selekcija, kontinuirana evaluacija i monitoring „stanara“ (kroz obuke u oblastima: unapređenja procesa predinkubacije, inkubacije i postinkubacije; upravljanja procesom inkubacije; razvoja sistema podrške za stanare). Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-700.000,00 dinara.

3. Izrada projekata za podizanje stepena vidljivosti inkubatora – umrežavanje sa ostalim subjektima značajnim za razvoj sektora MSPP – agencijama za regionalni razvoj i razvoj MSPP, regionalnim privrednim komorama, udruženjima preduzetnika, klasterima, drugim inkubatorima, kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj (KLER), naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama; finansiranje promotivnih aktivnosti; organizacija radionica, izložbi i konferencija). Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-500.000,00 dinara.

4. Izrada projekata koji imaju za cilj unapređenje tehničko– organizacionih kapaciteta poslovnih inkubatora – sufinansiranje studija izvodljivosti, tehničke dokumentacije za infrastrukturno unapređenje inkubatora, softverskog rešenja predloženog sistema podrške. Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-700.000,00 dinara.

Inkubatori se mogu prijaviti za jednu ili više aktivnosti koje su u skladu sa strategijom i ciljevima rada inkubatora, kao i sa ovim Programom.

Inkubatori se mogu prijaviti za projekte u okviru najviše dve grupe aktivnosti.

Bez obzira na broj podnetih projekata u okviru grupe aktivnosti maksimalan iznos sredstava definisan je grupom aktivnosti, pri čemu ukupan iznos sredstava koji inkubatoru može biti odobren iznosi 700.000,00 dinara.

Poslovni inkubatori ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta bez PDV-a. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 700.000,00 dinara. Visina odobrenih sredstava utvrđivaće se na osnovu grupa aktivnosti kojima podneti projekti pripadaju i pripadajućeg broja bodova, a na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava. Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: broj „stanara“ inkubatora, promena broja „stanara“, ukupan broj zaposlenih u privrednim subjektima/„stanarima“ inkubatora, popunjenost kapaciteta inkubatora, ukupan broj privrednih subjekata koji su napustili inkubator u fazi zrelosti, stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave, značaj kandidovanih projekata za privlačenje novih korisnika usluga, značaj kandidovanih projekata za unapređenje poslovnih performansi postojećih „stanara“, uticaj kandidovanih projekata na lokalni ekonomski razvoj, procenjen stepen održivosti očekivanih rezultata projekta. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta u 2012. godini iznose 6.000.000,00 dinara.

Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 17. decembar 2012. godine.

Neophodna dokumentacija
1. Popunjen, potpisan i overen obrazac prijave;
2. Popunjen obrazac projekata i obrazac budžeta projekata;
3. Ponuda, predračun, predugovor ili ugovor poslovnog subjekta angažovanog za realizaciju svake od aktivnosti u okviru projekta za koji se konkuriše;
4. Rešenje o upisu ili izvod iz registra;
5. Uverenje nadležne Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze do datuma objavljivanja javnog poziva. Ukoliko nadležna Poreska uprava  nije u mogućnosti da u predviđenom roku izda pomenuto Uverenje, podnosilac je dužan da dostavi primljeni Zahtev za izdavanje poreskog uverenja, a da Uverenje dostavi odmah po izdavanju;
6. Bilans stanja i uspeha za 2011. godinu (fotokopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu);
7. Izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nisu korišćena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskih i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija za 2012. godinu;
8. Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti.

Dostavljanje prijava
Zainteresovani poslovni inkubatori svoje prijave sa pratećom dokumentacijom mogu poslati na sledeću adresu: Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar.

Na koverti naznačiti: Prijava za Program podrške poslovnim inkubatorima kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. oktobar 2012. godine.

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave, a prema gore navedenim kriterijumima.

Javni poziv i prateća dokumentacija dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u Nacionalnom centru u Zaječaru i Kancelariji u Beogradu.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na sledeće brojeve telefona: 019/445-311, osoba za kontakt Svetlana Nikolić i 019/445-361, osoba za kontakt Ivan

Link