Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za unapredjenje zaštite potrošačaKonkurs za dotacije nevladinim organizacijama za unapredjenje zaštite potrošača

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za unapredjenje zaštite potrošača na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

U cilju unapredjenja zaštite potrošača,Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe unapredjenja zaštite potrošača u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 1.000.000,00 dinara,obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 86,ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama,4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja i savezi udruženja za zaštitu potrošača sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su upisani u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača iz čl.129.Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu:udruženja i savezi),za sufinansiranje projekata za unapredjenje zaštite potrošača u oblasti nepoštenog poslovanja.
2.    Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
3.    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave,prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica,kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4.    Rok za podnošenje prijava je 14.mart 2012. godine.
5.    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
– Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu,isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu,Bulevar Mihajla Pupina br.16 u Novom Sadu,na III spratu,soba broj 58 od 9-13 časova svakog radnog dana,ili na web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu: www.spriv.vojvodina.gov.rs

– Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:Pokrajinski sekretarijat za privredu,Bulevar Mihajla Pupina br.16,21000Novi Sad,sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za unapredjenje zaštite potrošača» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.Na poledjini koverte navesti naziv,adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave,kao i ime osobe za kontakt.

– Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave
2. Potvrda o izvršenoj registraciji
3. Rešenje o upisu u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača
4. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odlučivanje po prijavama
– Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za unapredjenje zaštite potrošača u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće,na predlog Konkursne komisije,pokrajinski sekretar za privredu,u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.
– Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze,ukupan iznos podsticajnih srestava,način i uslovi plaćanja,podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava,kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
– Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4480 ili 456-424,faks:021/557-084.

Link