Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.

Maksimalni iznos kredita iznosi 5.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 4,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
–    rok otplate je do 4 godine i odloženim rokom otplate do jedne godine,
–    tromesečna otplata kredita.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše najkasnije šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, uz dostavljanje adekvatnih dokaza o prethodno izvršenim ulaganjima.

Obaveza korisnika kredita je da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika.

Sredstva po ovom Programu se koristiti za kreditiranje svih privrednih grana osim za:

–    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
–    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
–    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
–    za proizvodnju i promet bilo kojim proizvodom ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

–    garancija ili avalirane menice poslovne banke;  ili
–    menica i menično ovlašćenje dužnika
–    menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta
–    menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika
–    hipoteka prvog reda na nepokretnostima-u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita, zavisno od vrste hipotekovane nepokretnosti, može iznositi:
1)    do 80% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
2)    do 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelatrije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);
3)    do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl;
4)    do 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta;
5)    do 50% tržišne vrednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta

–    zaloga na poizvodnoj opremi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 70% tržišne vrednosti nove opreme i do 50% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine
–    zaloga na akcijama privrednog društva, koje se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda;
–    zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja;
–    cesija potraživanja državnih institucija i privrednih društava, ukoliko iznos potraživanja pokriva celokupan iznos potraživanja Fonda.

Link