Konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za  izbor projekata međuregionalne saradnje u 2011. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine sredstvima u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.500.000,00 dinara – 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima, 2.000.000,00 – 4631 tekući trensferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara  – 4819 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

•    projekte kojima se, putem međuregionalne saradnje, promoviše savremeno i tradicionalno kulturno stvaralaštvo u Vojvodini,
•    međuregionalni kulturni projekti u okviru evropskih asocijacija i manifestacija,
•    projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju eksperata iz oblasti menadžmenta ustanova kulture, kulturnih industrija i zaštite kulturnog nasleđa,
•    projekti koji podrazumevaju razmenu, gostovanje i edukaciju umetnika

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove i nevladine organizacije koja svojim aktivnostima doprinose razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti oblasti međuregionalne kulturne saradnje (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave na konkurs za izbor projekata međuregionalne saradnje iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq