Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2022. godini

Termini koji se koriste u ovom javnom Konkursu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

PREDMET KONKURSA:
Zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod) dodeljuje bespovratna sredstva lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (u daljem tekstu: LAP) i realizaciju aktivnosti predviđenih LAP-om.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju jedinicama lokalne samouprave iznose 6.500.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2021 i 7/2022 i 37/2022).

Javni Konkurs realizuje Zavod u okviru CILJA 4: Razvoj, unapređivanje i ostvarivanje rodne ravnopravnosti u radu lokalnih samouprava kroz izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za rodnu ravnopravnost, predviđenih Finansijskim planom i godišnjim programom rada Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2022. godinu (broj 44/2022, 787/2022).

Finansijske obaveze biće realizovane u skladu sa likvidnim mogućnostima Zavoda za 2022. godinu.
Sredstva namenjena za realizaciju konkursa biće raspodeljena na sledeći način:
1. Za finansiranje izrade LAP-a jedinica lokalnih samouprava – 3.500.000,00 dinara;
2. Za finansiranje realizacije aktivnosti predviđenih LAP-om – 3.000.000,00 dinara.

CILJ KONKURSA:

Cilj Javnog konkursa je da obezbedi podršku onim lokalnim samoupravama koje imaju pravni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti da naprave i strateški okvir za njegovu primenu i donesu Lokalne akcione planove, ali i da pruži podršku onim lokalnim samoupravama koje nemaju uređene dokumente iz oblasti rodne ravnopravnosti da donesu pravne akte i naprave strateški okvir za njihovo sprovođenje u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, broj 52/2021).

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritoriji AP Vojvodine sa uspostavljenim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa procedurom propisanom u ovom Javnom konkursu i uz dostavljanje pisma o izražavanju zainteresovanosti za korišćenje bespovratnih sredstava.
Ukoliko lokalna samouprava ima izrađen LAP za period do 2022. godine, može da aplicira po oba osnova – i za realizaciju aktivnosti iz postojećeg LAP-a i za izradu novog LAP-a.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
A Za izradu Lokalnog akcionog plana:
• Popunjen Konkursni obrazac,
• Dokaz o uspostavljanju nekog od tela za rodnu ravnopravnost (komisija, savet, lice zaduženo za rodnu ravnopravnost),
• Dopis u kome se izražava zainteresovanost lokalne samouprave za sprovođenje predloženih aktivnosti, a koji mora biti potpisan od strane gradonačelnika/ predsednika ili zamenika gradonačelnika/predsednika jedinice lokalne samouprave. Dopis mora jasno da izražava interes i podršku lokalne samouprave telu za rodnu ravnopravnost za sprovođenje predloženih aktivnosti.
Visina traženih sredstava ne može biti veća od 350.000,00 dinara po pojedinačnoj prijavi.
Bespovrana sredstva za izradu Lokalnog akcionog plana se ne mogu koristiti za nabavku opreme.
B Za realizaciju aktivnosti predviđenih važećim Lokalnim akcionim planom:
• Popunjen Konkursni obrazac,
• Dokaz o uspostavljanju nekog od tela za rodnu ravnopravnost (komisija, savet, lice zaduženo za rodnu ravnopravnost),
• Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost,
• Dopis u kome se izražava zainteresovanost lokalne samouprave za sprovođenje predloženih aktivnosti mora biti potpisan od strane gradonačelnika/ predsednika ili zamenika gradonačelnika/ predsednika jedinice lokalne samouprave. Dopis mora jasno da
izražava interes i podršku lokalne samouprave telu za rodnu ravnopravnost za sprovođenje predloženih aktivnosti

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara po pojedinačnoj prijavi.
Bespovratna sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih važećim Lokalnim akcionim planom mogu se koristiti i za nabavku opreme, isključivo za potrebe realizacije aktivnosti.
Prednost na Javnom konkursu imaće jedinice lokalne samouprave koje imaju uspostavljena sva tela za rodnu ravnopravnost u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, broj 52/2022).

Javni konkurs je objavljen u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

NAČIN I ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
Prijave na Javni konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, preporučenom poštom ili lično sa naznakom: „Za Javni konkurs – LAP_2022“ i „Ne otvarati“.

U razmatranje neće biti uzete neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koju nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, kao ni prijave koje nisu predmet Javnog konkursa.

Prijava na Javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Zavoda https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren do 14.11.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejl adrese konkursi@ravnopravnost.org.rs ili na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 od 9 do 14 časova svakog radnog dana.

Detaljnije