Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, 1 sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. 2

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.200.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći:

  • Srpska pravoslavna crkva – 10.500.000,00 dinara

(Bačka eparhija – 3.150.000,00 dinara; Banatska eparhija – 3.450.000,00 dinara i Sremska eparhija – 3.900.000,00 dinara);

  • Rimokatolička crkva – 6.720.000,00 dinara

(Subotička biskupija – 3.360.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.866.000,00 dinara i Srijemski vikarijat – 1.494.000,00 dinara);

  • Islamska zajednica – 300.000,00 dinara;
  • Slovačka evangelistička a.v. crkva – 840.000,00 dinara;
  • Jevrejska zajednica – 450.000,00 dinara;
  • Reformatska hrišćanska crkva – 525.000,00 dinara;
  • Evangelistička hrišćanska crkva –   450.000,00   dinara;
  • Grkokatolička  crkva  –   450.000,00   dinara  i
  • Rumunska pravoslavna crkva – 600.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 01.03. 2011. godine.

Prijava mora da sadrži:
•    naziv računa;
•    naziv banke kod koje se vodi račun;
•    broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.
Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

–    pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu. Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
–    koje  su  podnela  neovlašćena  lica  i  subjekti  koji  nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

– koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
–    koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
–    bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
–    koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Link