Finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti “Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 18.700.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Službeni list APV“, br. 20/2009 i 18/10 – rebalans), za finansiranje projekata izgradnje lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Cilj finansiranja:

–         Razvoj telekomunikacione infrastukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine

–         Podizanje konkurentnosti privrede

–         Privlačenje stranih i domaćih investicija

–         Otvaranje novih radnih mesta

–         obezbedjenje pristupa domaćim i stranim podsticajnim fondovima

USLOVI KONKURSA:

1.     Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

2.     Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine.

3.     Prijave na Konkurs za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili na web site www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4.     Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnih metropoliten mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini″, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.     Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“ tj. 19.11.2010.

6.     Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7.     Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8.           Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9.           Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje doneće pokrajinski sekretar za privredu, uz predhodno pribavljeno mišljenje komisije.

10.      Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11.       Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon: 021/487-43-16, 021/487-43-16 , putem faksa: 021/557-084, 021/557 084 ili elektronskom poštom: sanja.maksimovic@vojvodina.gov.rs

Link