Konkurs za projekte iz oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata ostalih nivoa vlasti u 2010. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine, razvoj sistema regionalnog planiranja upravljanja otpadom, smanjenje zagađenja životne sredine i degradacije prostora.

Projektne aktivnosti koje će se (su)finansirati su:

1. Izrada i implementacija Projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija, oplemenjivanje degradiranih prostora i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva)

2. Nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom)

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju opštine, gradovi sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

2.Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje projekata je 06. septembar 2010. godine.

3. Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 1.900.000,00 dinara,  s tim što su sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 1. planirana u iznosu od 1.000.000,00 dinara a sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 2. planirana u iznosu od 900.000,00 dinara. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.

6. Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

– unapređenje sistema upravljanja otpadom;

– stepen obuhvaćenosti organizovanog sakupljanja otpada

7. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 13. septembar 2010. godine.

8. Rok završetka projekta je 31.12.2010. godine.

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini» Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4735, kontakt osoba Svetlana Marušić).

12. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Link