Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ’

Za čistije i zelenije škole u Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE I POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE i ODRŽIVI RAZVOJ

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ 2010/2011. godina

U cilju podizanja svesti i ličnoj odgovornosti za brigu o životnoj sredini,  kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama, učeničkim domovima i lokalnim sredinama, nastavlja se program „ ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“, koji treba da doprinese:

 • razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave,
 • razvijanju sposobnosti za timski rad učenika i nastavnika,
 • razvijanju takmičarskog duha, komunikativnosti, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu,
 • uključivanju u neposredni istraživački rad
 • razvijanju saradnje sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima).

Ove godine, posebna pažnja će biti usmerena na vrednovanje projekata koji će razviti saradnju sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima) i zajedno sa njima napraviti plan zajedničkih aktivnosti za realizaciju projekta u ustanovama/školama i odabranim javnim mestima (ulice, trgovi, šetališta, parkovi i sl).

Ustanove i škole koje se uključe u Program imaju obavezu da:

1. SNIME POČETNO STANjE u ustanovi/školi i odabranim javnim mestima i da ga prikažu u Izveštaju o realizovanim aktivnostima, koje će doprineti postizanju i negovanju/očuvanju trajno čistijeg i zelenijeg ambijenta u ustanovi, školi, i lokalnoj sredini;

2.NAPRAVE PLAN AKTIVNOSTI za period 15.  oktobar 2010.  –  15.   maj 2011. godine, koji treba da obuhvata, između ostalog:

– uređenje školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće, ili školske zgrade, učionica, sakupljanje papirne, plastične i limene ambalaže i postavljanje kontejnera za recikliranje, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.),

– čišćenje,  uređenje i ulepšavanje odabranih javnih mesta:  ulice,  trgovi,

– šetališta, parkovi (veličina očišćene, uređene i zasađene površine, planirani broj učesnika u akciji, sadnja cveća, žbunja ili drveća, krečenje/farbanje),

– učešće najmanje još jedne predškolske ustanove-škole, učeničkog doma, komunalnog preduzeća, predstavnika lokalne samouprave (uprava za urbanizam, životnu sredinu, komunalne delatnosti, obrazovanje i sl.) i stanovništva,

– medijsku propraćenost akcije,

– edukaciju dece/učenika i prosvetnih radnika, roditelja i ostalog stanovništva,

– održavanje edukativnih i kreativnih radionica,

– organizovanje eko patrola, uvođenje i vođenje ekološke sveske (poželjno je dokumentovanje fotozapisima),

– uređenje eko kutka i uređivanje i izdavanje eko novina, zidnih (eko) novina, internet stranica i/ili sajta.

3. PRATE REALIZACIJU I OSTVARIVANjE PLANIRANIH AKTIVNOSTI

o čemu se pravi baza podataka (fotografije, zapisi o akcijama, video zapisi ….). Pored toga, priprema se i PowerPoint prezentacija, koja je sastavni deo Izveštaja o realizovanim aktivnostima.

4. REALIZUJU OSTALE AKTIVNOSTI (u skladu sa sopstvenim programom)

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru uređenja školskog prostora (ozelenjavanje školskog dvorišta – trava, sadnice, cveće ili školske zgrade, učioničkog prostora, postavljanje kontejnera za recikliranje papirne, plastične i limene ambalaže, obezbeđivanje prostora za kompostiranje i sl.) dobijaju:

a) publikacije (o kompostiranju, sadnji drveća, pravilnom postupanju sa otpadom), flajere i plakate, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kontakt osoba: Tamara Orlović, viši saradnik, tel: 021/487-4484 i Pokret gorana Vojvodine, kontakt osoba: Dušica Milenković, tel: 021/451-788,

b) obrazovni materijal (brošure, letke, postere, materijal za nastavnike, film o reciklaži limenki, potrebne sadržaje za odlaganje limenki-kontejnere) i seminare za one škole, koje se između ostalog odluče za ovu aktivnost, obezbeđuje RECAN – fond za povraćaj i reciklažu limenki u okviru akcije „ Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“, kontakt osoba: Jelena Kiš, menadžerka fonda, tel: 011/2087 466, e-mail: jelena_kis@recan.org.

v) 10 sadnica po ustanovi koje obezbeđuje JP „ Vojvodinašume“, kontakt osoba: Ivana Grujičić, samostalni referent za zaštitu životne sredine, tel: 021/431-144.

g) priručnik za nastavnike Edukacija za trajno održivi razvoj, koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, kontakt osoba: Jelena Kriš Piger, savetnik, tel: 021/487 41 83.

Ustanove i škole koje se odluče za učešće u okviru čišćenja, uređenja i ulepšavanja odabranih javnih mesta dobijaju:

d) seme cveća za sadnju (obezbeđuje Fondacija Ćesarov – Bern)

Pravo učešća u Programu imaju sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju, škole za obrazovanje odraslih i učenički domovi) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje se prijave za učešće do 11. oktobra 2010. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:

1. unapređenje upravljanja otpadom – nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklažne industrije:

 • kante zapremine 120 litara za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava;
 • kontejneri/posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada;

2. indikativna kontrola kvaliteta vazduha u naseljenim mestima koja nisu pokrivena mrežom automatskih stanica:

 • merenje;
 • studija stanja;

3. monitoring akvatičnih ekosistema i izradu studije stanja zaštićenih područja;

4. monitoring zemljišta u Vojvodini:

 • merenje kvaliteta zemljišta;
 • studija stanja;

5. ekološka edukacija i promocija i aktivnosti na podizanju zaštitnih zelenih pojaseva;

6. unapređenje sistema sakupljanja i iznošenja otpada iz zaštićenih prirodnih dobara;

7. unapređenje čuvarske službe u zaštićenim područjima, aktivne mere zaštite, sanacija i revitalizacija, promocija zaštićenih prirodnih dobara;

8. monitoring osetljivih ekosistema i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine;

9. aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini, edukacija lokalnog stanovništva o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine, obeležavanje Međunarodne godine biodiverziteta na lokalnom nivou.

Opšti uslovi konkursa:

Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:

a)      lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 5. i 9.);

b)      registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 5. i 9.);

c)       upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika i park prirode sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 6. i 7.);

d)      registrovane stručne organizacije, fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 3., 4., 8. i 9.)

Podnosioci prijave na konkurs mogu za jednu projektnu oblast konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje projekata je 27. septembar 2010. godine.

Link

Konkurs za projekte iz oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata ostalih nivoa vlasti u 2010. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine, razvoj sistema regionalnog planiranja upravljanja otpadom, smanjenje zagađenja životne sredine i degradacije prostora.

Projektne aktivnosti koje će se (su)finansirati su:

1. Izrada i implementacija Projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija, oplemenjivanje degradiranih prostora i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva)

2. Nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom)

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju opštine, gradovi sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

2.Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje projekata je 06. septembar 2010. godine.

3. Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 1.900.000,00 dinara,  s tim što su sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 1. planirana u iznosu od 1.000.000,00 dinara a sredstva za projektne aktivnosti iz tačke 2. planirana u iznosu od 900.000,00 dinara. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.

6. Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

– unapređenje sistema upravljanja otpadom;

– stepen obuhvaćenosti organizovanog sakupljanja otpada

7. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 13. septembar 2010. godine.

8. Rok završetka projekta je 31.12.2010. godine.

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata ostalih nivoa vlasti iz oblasti upravljanja otpadom i podizanja zaštitnih zelenih pojaseva u 2010. godini» Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4735, kontakt osoba Svetlana Marušić).

12. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Link

Konkurs za (su)finansiranje projekata udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na nivou AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine, u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata udruženja građana u 2010. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji AP Vojvodine.

Projektne aktivnosti koje će se (su)finansirati su:

 • Zaštita i unapređenje stanja životne sredine, posebno biodiverziteta;
 • Organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa radi podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje projekata je 30. mart 2010. godine.

Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kopiju registracije udruženja; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Troškovi pojedinačnih projekata koje (su)finansira Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj ne mogu prelaziti iznos od 100.000,00 dinara.

Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 2.000.000,00 dinara.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, posebno biodiveriteta;

–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

–   broj učesnika nosioca projekta;

–   sopstveno učešće i učešće lokalne samouprave;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije).

Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 16. april 2010. godine.

Rok završetka projekta je 31.12.2010. godine.

Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i  potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs nevladinih organizacija», Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4486, kontakt osoba Olivia Tešić).

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Rok za podnošenje projekata je 30. mart 2010. godine.

Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Konkurs za finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI  RAZVOJ

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na nivou AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata udruženja građana u 2009. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji AP Vojvodine.

Programske aktivnosti koje će se sufinansirati podeljene su u dve oblasti:

 • Inicijative i aktivnosti na sprovođenju zaštite životne sredine.
 • Organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa radi podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

Rok za podnošenje projekata je 28. septembar 2009. godine.