Sufinansiranje projekata u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

Konkursi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja
osoba sa invaliditetom

II

Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje.

Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom.

Prijave korisnika kojima je Ministarstvo kulture ranije dodelilo sredstva za sufinansiranje projekata/programa, a koji nisu podneli adekvatne izveštaje o njihovoj realizaciji, neće biti razmatrane. Ukoliko rok za podnošenje izveštaja, utvrđen Ugovorom, nije istekao, potrebno je podneti izveštaj za deo realizovanog projekta do momenta raspisivanja Konkursa.

Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta.

II

Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost, dostupnost većem broju korisnika, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost, značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva i informisanje osoba sa invaliditetom u cilju unapređenja njihovog položaja.

U budžetu Ministarstva kulture je za namenu ovog konkursa opredeljeno 2.000.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta, na stranici Sektora za medije „Konkursi u oblasti medija“.

Obavezna dokumentacija:

  • Obrazac 1 (opis projekta);
  • Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta)
  • dokument o pravnom statusu (rešenje o registraciji)
  • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne poslovne godine;
  • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
  • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 150,00 dinara na račun 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, namena

Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama

Sl.glasnik RS, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07)

Prijave se podnose u 4 štampana primerka i elektronskom obliku (disketa ili CD) na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd , sa naznakom za Konkurs u oblasti informisanja.

Stručna komisija Ministarstva kulture RS će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata za 2010.godinu. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.

Rezultati konkursa biće objavljeni na Internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.gov.rs.

Konkurs je otvoren danom objavljivalja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje do 30.07.2010. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

III

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.

Link