Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

Konkursi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja

I

Predmet konkursa je sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

Prednost u razmatranju će imati projekti koji zadovoljavaju neke od sledećih kriterijuma

 • unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
 • značaj projekta za informisanje i edukaciju dece i mladih;
 • doprinos informisanju i unapređenju položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva;
 • uvođenje novih informacionih tehnologija i razvoj medijske pismenosti
 • doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
 • stvaranje uslova za radno angažovanje odnosno zapošljavanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
 • očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 • značaj projekta za razvoj Republike Srbije, regiona i/ili opštine.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 • značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
 • doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
 • validna argumentacija projekta;
 • adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
 • održivost projekta.

II

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, servisi novinskih agencija, kao i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom. Predlagači ne mogu konkurisati sa istim projektom sa kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.

Maksimalni iznos traženih sredstava za realizaciju projekta iznosi 1.000.000,00 dinara. Ministarstvo kulture sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta.

Dodeljena budžetska sredstva moraju biti utrošena do kraja marta 2011. godine.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 20.000.000,00 dinara.

III

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili preuzeti sa sajta, na stranici Sektora za medije „Konkursi u oblasti medija“.

Obavezna dokumentacija:

 • Obrazac 1 (opis projekta);
 • Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta)
 • dokument o pravnom statusu (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa, rešenja o registraciji pravnog lica i o registraciji javnog glasila iz Agencije za privredne registre);
 • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne poslovne godine;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 150,00 dinara na račun 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, namena

Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama

Sl.glasnik RS, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07)

Prijave se podnose u 5 štampanih primeraka i elektronskom obliku (disketa ili CD) na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd , sa naznakom za Konkurs u oblasti informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.

IV

Konkursna komisija će razmatrati pristigle predloge projekata na osnovu navedenih kriterijuma i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata. Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture www.kultura.gov.rs.

Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje zaključno sa 30.07.2010.godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Link