Program podrške udruženjima preduzetnika

Konkursi

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Program podrške udruženjima preduzetnika

Program podrške udruženjima preduzetnika za 2010. godinu podrazumeva podršku udruženjima preduzetnika u Republici Srbiji za realizaciju projekata koji će doprineti unapređenju rada udruženja. Podrška se odnosi na odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za projekte:

–      opšte usavršavanje menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, kroz obuke koje obezbeđuju kvalifikacije od zajedničkog interesa za članove udruženja – za ovu namenu može se odobriti do 80%  iznosa troškova obuke (troškovi predavača, zakupa prostora i opreme, opravdani troškovi polaznika);

–      projekti poslovne saradnje sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, velikim preduzećima i multinacionalnim kompanijama (troškovi izrade i realizacije projekata koji doprinose jačanju inovativnosti udruženja i njihovih članova, organizovanje praktične obuke za učenike i studenate, uključivanja u lanac  dobavljača…) – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od karaktera troškova;

–      izrada projekata za posticanje razvoja preduzetništva na lokalnom nivou i za posebne ciljne grupe: mladi, žene preduzetnici, izbegla i raseljena lica, invalidi – za ovu namenu može se odobriti od 50% do 100% iznosa troškova, u zavisnosti od karaktera troškova;

–      učešće na sajmovima i izložbama (troškovi iznajmljivanja, postavljanja i vođenja štandova  udruženja, pod uslovom da se organizuje nastup članova udruženja koji prvi put učestvuju na određenom sajmu ili izložbi) – može se odobriti do 50% opravdanih troškova;

–      administrativni troškovi koji se odnose na promotivne aktivnosti (kao na primer izrada internet strane ili kataloga udruženja) za privlačenje novih članova i poslovnih partnera, organizaciju radionica, sajmova, izložbi, takmičenja i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, poslovno povezivanje i umrežavanje – može se odobriti do 100% iznosa opravdanih troškova.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju udruženja preduzetnika koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre ili su otpočela proces preregistracije, shodno Zakonu o Udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 od 14.07.2009.godine), pre dana objavljivanja Javnog poziva za podršku udruženjima preduzetnika.

Udruženja preduzetnika, u smislu ovog Programa, su udruženja čije su članovi mala i srednja preduzeća, preduzetnici ili fizička lica koja se bave umetničkim i starim zanatima i domaćom radinošću.

Bespovratna sredstva se ne mogu odobriti udruženjima preduzetnika koja su obuhvaćena programima za razvoj klastera Ministarstva ekonomije i regonalnog razvoja, realizovanim u prethodne tri godine.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 11.000.000,00 dinara. Minimalna suma dostupna udruženjima preduzetnika je 100.000,00 dinara, a maksimalna 500.000,00 dinara.

Javni poziv za podršku udruženjima preduzetnika je otvoren od 23. juna do 16. jula 2010. godine.

Javni poziv, uputstvo, obrazac prijave i drugi prateći obrasci, kao i potrebna dokumentacija, dostupni su na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na telefone: 2060-810, 2060-820, 2060-829, 2060-831, 2060-844 ili 2060-845.

Link