Jačanje dijaloga civilnih društava Srbije i Evrope

Konkursi

Evropska Komisija
Jačanje dijaloga civilnih društava Srbije i Evrope

JAČANJE DIJALOGA CIVILNIH DRUŠTAVA SRBIJE I EVROPE

STRENGTHENING SERBIA-EU CIVIL SOCIETY DIALOGUE

Rok: 01.03.2010.

Ukupan iznos donacije: 3.500.000 EUR

Minimalan iznos projekta: 50.000 EUR
Maksimalan iznos projekta: 100.000 EUR

Sopstveno učešće: minimum 10%
Tip finansiranja: Predfinansiranje 80% (kao susedski do sada)

Opšti ciljevi: razvoj održivog dijaloga između civilnih društava iz Srbije i  iz zemalja članica Evropske Unije.

Posebni ciljevi: Podrška saradnje između stručnih organizacija u Srbiji i EU putem jačanja kontakata i uzajamne razmene iskustava između udruženja preduzetnika, stručnih organizacija i društvenih udruženja.
Poboljšanje kapaciteta društvenih organizacija u formulaciji javih regulativa, njihove analize i zagovaranje.
Podsticanje novih partnerstava i mreženja između civilnih organizacija između Srbije i zemalja članica Evropske Unije.

Ko može da konkuriše:
–    neprofitna pravna lica koja pripadaju sledećim tipovima organizacija:
–    stručne organizacije,
–    učesnici na tržištu rada (sindikati, unije poslodavaca),
–    organizacije koje predstavljaju društvene i ekonomske učesnike,
–    nevladine organizacije i nove organizacije,
–    kulturne organizacije, umetnički klubovi i asocijacije,
–    udruženja medija.