Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Alternativno rešavanje sukoba u slučajevima diskriminacije

Poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava iz Fonda za pilot projekte namenjenog primeni alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije

Fond za pilot projekte, formiran u okviru projekta: „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i uz finansijsku podršku Evropske unije, upućuje javni poziv organizacijama koje se bave primenom alternativnog rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom da podnesu predloge projekata za finansiranje aktivnosti koje podstiču primenu alternativnih načina rešavanja sporova (u daljem tekstu ARS) u slučajevima diskriminacije.

Sredstvima Fonda za pilot projekte podržaće se sledeće projektne aktivnosti:

1.2.1    Podizanje svesti u javnosti u cilju prepoznavanja diskriminacije, podsticanje aktivnog odnosa prema situacijama diskriminacije uz prepoznavanje ARS tehnika kao jednog od načina pristupa problemu diskriminacije.

1.2.2    Osnaživanje relevantnih društvenih aktera na lokalnom nivou da, putem veština koje su deo ARS tehnika, unaprede svoj rad sa korisnicima/žrtvama diskriminacije.

1.2.3    Pružanje usluga ARS u slučajevima diskriminacije

Ograničenja koja se odnose na finansijska sredstva: Konkursom će se izabrati ukupno petnaest projekata za primenu alternativnog rešavanja sporova u oblasti antidiskriminacije, svaki u vrednosti od 11.000,00 EUR, koji će biti isplaćeni u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu na dan isplate. Jedna organizacija može podneti više od jednog projekta.

Podnosioci predloga projekata mogu biti: Organizacije koje se bave primenom alternativnih načina rešavanja sporova, socijalnom inkluzijom marginalizovanih grupa ili antidiskriminacijom , a čiji programi predlažu rešavanje konkretnih problema u gore navedenim oblastima.

Rok do 18.09.2009. godine u 16 časova.